بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درک همین امروز است فهم نفهمیدن هاست ظرف امروز پر از بودن ماست شاید... این خنده که امروز دریغش کردیم اخرین فرصت همراهی ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران،قرار با پنجره داشت... روبوسی آبدار با پنجره داشت.. یکریز به گوش پنجره پچ پچ میکرد... چک چک،چک چک... چکار با پنجره داشت؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابَت حکم مي دهي که؛ حواسَت را جمع کن ؛ و مَن مي مانم ؛ که چگونه جمعش کنم ؛ وقتي تمامَش پيشِ توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی دور می ایستم،هم چون آخرین چراغ خیابان،اما روشن برای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سر بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را انچه گفتندوسرودند تو آنی خودتو جام جهانی تو ندادنی  تو ندانی ان نقطه عشقی خود تو باغ بهشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم به دور از دیدگانم ولی مخفی میان قلب و جانم که گهگاهی کند یادی زخاکش فدای آن رفیق و قلب پاکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم حسودی میکنم به آینه ی اتاقه تو کاش جای اون آینه بودم ،هرلحظه میدیدمت اگر که بالشت بودم هرلحظه می بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم خسته  بس که برای " تو "عاشقانه گفتم و "دیگران" یاد عشقشان افتادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی در کلام اعتمائ میافریند ومهربانی در فکر کردن بصیرت کامل اما مهربانی در بخشش عشق بوجود میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را در چشمان منبنگر چهره ي بر افروخته ام را ببين و عشق را حس كن به صداي نفس هاي من گوش كن و بشنو ترانه ي عشق را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه پـر جـرأت مـی شـود در بـرابـرت ؛کـسـی کـه مـی فـهمد :از تـهِ دل دوسـتش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم قـصـه ای عـاشـقـانـه مـی خـواهـد کـه تـا آخـرش ، پـای هـیـچ نـفـر سـومـی بـه مـیـان نـیـایـد !!! لـعـنـت به نـفـر سـوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شمع و پروانه همه دوست بودیم به عشق ... پروانه پرش ، شمع سرش ، من جگرم سوخت ز عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهی کرد و در به در کرد ، یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد شکستی خورد و آمد تا بماند ، ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه کس کسی شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه،یا همه کس کسی نشو یا اگه کس کسی شدی کس بی کسی هاش باش....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درک همین امروز است فهم نفهمیدن هاست ظرف امروز پر از بودن ماست شاید... این خنده که امروز دریغش کردیم اخرین فرصت همراهی ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران،قرار با پنجره داشت... روبوسی آبدار با پنجره داشت.. یکریز به گوش پنجره پچ پچ میکرد... چک چک،چک چک... چکار با پنجره داشت؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابَت حکم مي دهي که؛ حواسَت را جمع کن ؛ و مَن مي مانم ؛ که چگونه جمعش کنم ؛ وقتي تمامَش پيشِ توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی دور می ایستم،هم چون آخرین چراغ خیابان،اما روشن برای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سر بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را انچه گفتندوسرودند تو آنی خودتو جام جهانی تو ندادنی  تو ندانی ان نقطه عشقی خود تو باغ بهشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم به دور از دیدگانم ولی مخفی میان قلب و جانم که گهگاهی کند یادی زخاکش فدای آن رفیق و قلب پاکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم حسودی میکنم به آینه ی اتاقه تو کاش جای اون آینه بودم ،هرلحظه میدیدمت اگر که بالشت بودم هرلحظه می بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم خسته  بس که برای " تو "عاشقانه گفتم و "دیگران" یاد عشقشان افتادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی در کلام اعتمائ میافریند ومهربانی در فکر کردن بصیرت کامل اما مهربانی در بخشش عشق بوجود میاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را در چشمان منبنگر چهره ي بر افروخته ام را ببين و عشق را حس كن به صداي نفس هاي من گوش كن و بشنو ترانه ي عشق را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه پـر جـرأت مـی شـود در بـرابـرت ؛کـسـی کـه مـی فـهمد :از تـهِ دل دوسـتش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم قـصـه ای عـاشـقـانـه مـی خـواهـد کـه تـا آخـرش ، پـای هـیـچ نـفـر سـومـی بـه مـیـان نـیـایـد !!! لـعـنـت به نـفـر سـوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شمع و پروانه همه دوست بودیم به عشق ... پروانه پرش ، شمع سرش ، من جگرم سوخت ز عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهی کرد و در به در کرد ، یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد شکستی خورد و آمد تا بماند ، ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه کس کسی شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه،یا همه کس کسی نشو یا اگه کس کسی شدی کس بی کسی هاش باش....