بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آسمانت چه مزه ایست؟ من که فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ، هیچ فاصله ای دور نیست ، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند ! محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسبازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند...اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!... هوای مشترک مورد نظر رو داشته باش،خیلی عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونم و دیوانه ام / مست رخ جانانه ام / در عشق زنجیرم کنید /  مفتون آن فتانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی زهر مار هم می چسبد ، امسال هم که سال مار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم، به خودم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی دوست نداره بدونی نمیخوادت بدونی نمیشه که باهاش باشی ولی بازم نتونی ازش دست بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتیو و من چه صادقانه با یادت سوختمو ساختم تا توانستم به زندگیم ادامه دهم چه سرنوشت دردناکیست سرنوشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتخاب سختیست بین بودن و نبودن  اگر بمانی دنیایم گلستانست و اگر بروی دنیایم جهنمی بیش نیست  و تو چه راحت رفتن را به بودن ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست تو در اینهمه بی سامانی تکلیف دلم چ بود اگر عشق نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ... برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن را درگیر باعشقی خیالی کرد و رفت جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت چون رمیدن های آهو ناز کردن های او دشت چشمان مرا حالی به حالی کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـــدم هم فاصله ی دور یــــسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟ گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس انقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد  و هیچ کس انقدر ثروتمند نیست که نیازمند لبخندی نباشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آسمانت چه مزه ایست؟ من که فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ، هیچ فاصله ای دور نیست ، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند ! محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسبازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند...اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!... هوای مشترک مورد نظر رو داشته باش،خیلی عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونم و دیوانه ام / مست رخ جانانه ام / در عشق زنجیرم کنید /  مفتون آن فتانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی زهر مار هم می چسبد ، امسال هم که سال مار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم، به خودم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی دوست نداره بدونی نمیخوادت بدونی نمیشه که باهاش باشی ولی بازم نتونی ازش دست بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتیو و من چه صادقانه با یادت سوختمو ساختم تا توانستم به زندگیم ادامه دهم چه سرنوشت دردناکیست سرنوشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتخاب سختیست بین بودن و نبودن  اگر بمانی دنیایم گلستانست و اگر بروی دنیایم جهنمی بیش نیست  و تو چه راحت رفتن را به بودن ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست تو در اینهمه بی سامانی تکلیف دلم چ بود اگر عشق نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ... برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن را درگیر باعشقی خیالی کرد و رفت جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت چون رمیدن های آهو ناز کردن های او دشت چشمان مرا حالی به حالی کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـــدم هم فاصله ی دور یــــسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟ گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس انقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد  و هیچ کس انقدر ثروتمند نیست که نیازمند لبخندی نباشد