بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷــــﻖ ﺷــــﺪﻥ , ﻗﺸـــﻨـﮓ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺍﺷﺘـﺒـﺎﻫـﯽ ﺍﺳــﺖ ﮐـﻪ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻓﺘـــــاﺩﻩ ، ﺍﺯ ﻟﯿـــﻠﯽ ﺗــﺎ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنیا تو واسه من چندثانیه تعطیل کن من با تو ٱرومم  بی تو شایت قلبمم نفساش نرسه تافردا وقتی دور از منی حال احساس منو نمی فهمی  کاشکی جای من بودی چند ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی روزا رو دوبار تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خواب آمد مرا دیدگان بست جام و چنگم فتادند از دست چنگ پاره شد و جام بشکست  من ز دست دل و دل ز من رست  رفتم و دیگرم تو ندیدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دﺍﻧﻢ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻮﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ می نوﯾﺴﻢ ﺍﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ... ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ !!! ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ چه می خوﺍﻫﺪ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای به دست آوردن دلش،با قسمتت می جنگم.خط و نشان دوزخت را برایم نکش.جهنم تر از نبودنش،جایی را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷـبخـﺘﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ . . . ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧـــﯽ . . . ﻋﺸــقـﺖ ﺍوﻣــﺪﻩ . . . ﺑﻤـﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند من امروز چندبار فرو ریختم چند بار دل تنگ شدم از دیدن کسی ک  فقط پیراهنش شبیه تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به مانند گل سرخی ست هر گلبرگ یک توهم؛ و هر خار یک واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های زمستان هرروز پشت پنجره اتاقت مینشینم... تا شاید خوابم را ببینی...قفل از زبانت بشکند و در خواب بگویی دوستم داری دیوانه شده ام همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﮩﻮﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﮯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ... ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﮯ ﮔﺬﺍﺭﻡ! ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﯾﮑﮯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هنگام است که دو معشوق بیشترین اختیار و مالکیت را بر خویش دارند؟ آیا آن زمان نیست که آنها در یکدیگر گم و غوطه ور می شوند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کـه بـهانه نـمی خـواهـد تـو را کـه مـی بــــــــــــــــینم بـی اجـازه می ریزد تـوی قـلبم خـودت قـشنگ تـرین بـهانه ای بـرای دوست داشتـن  حـتی گـاهی کـه از چـشمانـم دوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺗـﻮ . . . ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ . . . ﺍﯾﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ . . . ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺼـﻮﺭ ﮐﻨﯽ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷــــﻖ ﺷــــﺪﻥ , ﻗﺸـــﻨـﮓ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺍﺷﺘـﺒـﺎﻫـﯽ ﺍﺳــﺖ ﮐـﻪ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻓﺘـــــاﺩﻩ ، ﺍﺯ ﻟﯿـــﻠﯽ ﺗــﺎ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنیا تو واسه من چندثانیه تعطیل کن من با تو ٱرومم  بی تو شایت قلبمم نفساش نرسه تافردا وقتی دور از منی حال احساس منو نمی فهمی  کاشکی جای من بودی چند ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی روزا رو دوبار تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خواب آمد مرا دیدگان بست جام و چنگم فتادند از دست چنگ پاره شد و جام بشکست  من ز دست دل و دل ز من رست  رفتم و دیگرم تو ندیدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دﺍﻧﻢ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻮﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ می نوﯾﺴﻢ ﺍﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ... ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ !!! ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ چه می خوﺍﻫﺪ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای به دست آوردن دلش،با قسمتت می جنگم.خط و نشان دوزخت را برایم نکش.جهنم تر از نبودنش،جایی را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷـبخـﺘﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ . . . ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧـــﯽ . . . ﻋﺸــقـﺖ ﺍوﻣــﺪﻩ . . . ﺑﻤـﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند من امروز چندبار فرو ریختم چند بار دل تنگ شدم از دیدن کسی ک  فقط پیراهنش شبیه تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به مانند گل سرخی ست هر گلبرگ یک توهم؛ و هر خار یک واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های زمستان هرروز پشت پنجره اتاقت مینشینم... تا شاید خوابم را ببینی...قفل از زبانت بشکند و در خواب بگویی دوستم داری دیوانه شده ام همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﮩﻮﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﮯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ... ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﮯ ﮔﺬﺍﺭﻡ! ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﯾﮑﮯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هنگام است که دو معشوق بیشترین اختیار و مالکیت را بر خویش دارند؟ آیا آن زمان نیست که آنها در یکدیگر گم و غوطه ور می شوند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کـه بـهانه نـمی خـواهـد تـو را کـه مـی بــــــــــــــــینم بـی اجـازه می ریزد تـوی قـلبم خـودت قـشنگ تـرین بـهانه ای بـرای دوست داشتـن  حـتی گـاهی کـه از چـشمانـم دوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺗـﻮ . . . ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ . . . ﺍﯾﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ . . . ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺼـﻮﺭ ﮐﻨﯽ . . .