بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل.. بی دلیل آمدی.. و  شدی... تمام دلیل زنده بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ب رویاھایمان تنہا یک رسیدن بدھکاریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس مزاحم بودن که هیچ ... جدیدا احساس اضافی بودن بهمون دست داده .. خدا به داد هفته دیگمون برسه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتی سعی میکنم اخلاقم را عوض کنم ساده دل من فکر کرد دوستش داری تا خودتو بخاطرش عوض کنی اما نفهمیدم رو شونه من تمرین پرواز میکنی تا به شونه اون پرواز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو  این روزهــا  برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه از عشق عمیق چنان در وجود رسوخ میکند که گذشت زمان نمیتواند آنرا ار بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با تیشه ی عشقم میان مرمر قلبم تراشیدم/از آن پس تورا چون بت پرستیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن زندگی را بفهمی......زندگی را زندگی کن تلاش نکن عشق را بفهمی......عاشق شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی کار تو نبود /من عاشقت بودم و بس/اون همه احساس منو کشتی گلم پای هوس /اما هنوز دوستت دارم به جون اون که دوسش داری/ وقتی که اسم تو میاد زنده میشم نفس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو. قهر کرد و رفت... ولی هیچ وقت نفهمید که همه ی زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات مهرانگیز میتوانند کوتاه باشند اما طنین رسایی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هـ ـای مجازی هـــوس های سرد آغوش های خیالــی احساسات از جنس دکمه های کیبرد نسل من نسلی است که احساساتش پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ومعشوق بودن يعني احساس كردن گرماي خورشيد ازهر دوطرف‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما دونده ی خوبی هستی چون همیشه توی ذهنم حضور داری حتما دزد خوبی هستی چون قلب من رو دزدیدی. و من هم همیشه تیر انداز بدی هستم چون همیشه دلم برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع:عنایت دل ش:شهامت دل ق:قدرت دل وقتی عنایت و شهامت و قدرت دل در کنارهم باشند، عشق بوجود می آید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل.. بی دلیل آمدی.. و  شدی... تمام دلیل زنده بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ب رویاھایمان تنہا یک رسیدن بدھکاریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس مزاحم بودن که هیچ ... جدیدا احساس اضافی بودن بهمون دست داده .. خدا به داد هفته دیگمون برسه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتی سعی میکنم اخلاقم را عوض کنم ساده دل من فکر کرد دوستش داری تا خودتو بخاطرش عوض کنی اما نفهمیدم رو شونه من تمرین پرواز میکنی تا به شونه اون پرواز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو  این روزهــا  برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه از عشق عمیق چنان در وجود رسوخ میکند که گذشت زمان نمیتواند آنرا ار بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با تیشه ی عشقم میان مرمر قلبم تراشیدم/از آن پس تورا چون بت پرستیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن زندگی را بفهمی......زندگی را زندگی کن تلاش نکن عشق را بفهمی......عاشق شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی کار تو نبود /من عاشقت بودم و بس/اون همه احساس منو کشتی گلم پای هوس /اما هنوز دوستت دارم به جون اون که دوسش داری/ وقتی که اسم تو میاد زنده میشم نفس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو. قهر کرد و رفت... ولی هیچ وقت نفهمید که همه ی زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات مهرانگیز میتوانند کوتاه باشند اما طنین رسایی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هـ ـای مجازی هـــوس های سرد آغوش های خیالــی احساسات از جنس دکمه های کیبرد نسل من نسلی است که احساساتش پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ومعشوق بودن يعني احساس كردن گرماي خورشيد ازهر دوطرف‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما دونده ی خوبی هستی چون همیشه توی ذهنم حضور داری حتما دزد خوبی هستی چون قلب من رو دزدیدی. و من هم همیشه تیر انداز بدی هستم چون همیشه دلم برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع:عنایت دل ش:شهامت دل ق:قدرت دل وقتی عنایت و شهامت و قدرت دل در کنارهم باشند، عشق بوجود می آید.