بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم که هر چه از من دور شوي از آن ســوي کُره زمين به من نزديکــــــ تر مي شوي ! فقط مي ترسم مبادا گاليـله اشتبــاه کرده باشــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست كسی را گرامي بداريم نه برای نياز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهايی... فقط برای اينكه "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است  گرچه پایان ان ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد بخندم شاد... شاد.... شاد...... از آن خنده ها که چشم را براق میکند.. .. .. .. اما مگر نبودنت میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این شب های تابستان که خودت هم نمیدانی چه مرگت هست همه خوابند و تو میمانی وبرنامه های تکراری هر شب یک سکوت آهنگی تلخ سر دردهای دشوار خیره شدن به خیابان و مرور خاطرات با دسر پوزخند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم درست شبیه کودکی نابینا که هر روز برای ماهی مرده اش غذا میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو... با رفتنت لعنت به من... با خيال پوچ برگشتنت و لعنت به سيگار... با دود سينه سوزش و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمای اطرافم زیاد شدن همشون یه جواریی دوستم دارن  ولی چه سود! تونیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصـــلا چیــــزی ازعـــاشـــق شــــدن بـــارت هـــســـت؟..... عـــشــــقـــت بـــرای هـــمــان بــچـــه ســــال بــودنـــت اســـت.... بــــچـــــه......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر زیـــبــا شـــده ای کـــه آدم لــــذت مـــی بـــرد از ایـــن هـــمــه خیـــانـــــت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برایم سوال است:اگرقراربودروزی اورانداشته باشم،چراخداخواست که دوستش داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شکست وتنهاشد...ولی بازم تاریخ تولدعشقش رمزگوشیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی در دورترین خاطراتم نزدیکیت را احساس میکنم شک نکن "بهترینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قانون احساسم شدیدا همین راهی که تو میری خلافه حالا تنها نشون از من همینه دو سه تا ادرسو خطی که آفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جاده به زخم رفتن آراست مرا... یک سینه تپش تپش نفس کاست مرا... این بود تمام ماجرای من و او..... میخواستمش ولی نمیخواست مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویایی است که انسان در بیداری میبیند رویای من با من باش، تا در کنار هم به حقیقت بپیوندیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوشم که هر چه از من دور شوي از آن ســوي کُره زمين به من نزديکــــــ تر مي شوي ! فقط مي ترسم مبادا گاليـله اشتبــاه کرده باشــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زيباست كسی را گرامي بداريم نه برای نياز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهايی... فقط برای اينكه "ارزشش را دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اری اغاز دوست داشتن است  گرچه پایان ان ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد بخندم شاد... شاد.... شاد...... از آن خنده ها که چشم را براق میکند.. .. .. .. اما مگر نبودنت میگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این شب های تابستان که خودت هم نمیدانی چه مرگت هست همه خوابند و تو میمانی وبرنامه های تکراری هر شب یک سکوت آهنگی تلخ سر دردهای دشوار خیره شدن به خیابان و مرور خاطرات با دسر پوزخند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم درست شبیه کودکی نابینا که هر روز برای ماهی مرده اش غذا میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو... با رفتنت لعنت به من... با خيال پوچ برگشتنت و لعنت به سيگار... با دود سينه سوزش و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمای اطرافم زیاد شدن همشون یه جواریی دوستم دارن  ولی چه سود! تونیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصـــلا چیــــزی ازعـــاشـــق شــــدن بـــارت هـــســـت؟..... عـــشــــقـــت بـــرای هـــمــان بــچـــه ســــال بــودنـــت اســـت.... بــــچـــــه......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقـــدر زیـــبــا شـــده ای کـــه آدم لــــذت مـــی بـــرد از ایـــن هـــمــه خیـــانـــــت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برایم سوال است:اگرقراربودروزی اورانداشته باشم،چراخداخواست که دوستش داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که شکست وتنهاشد...ولی بازم تاریخ تولدعشقش رمزگوشیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی در دورترین خاطراتم نزدیکیت را احساس میکنم شک نکن "بهترینی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قانون احساسم شدیدا همین راهی که تو میری خلافه حالا تنها نشون از من همینه دو سه تا ادرسو خطی که آفه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جاده به زخم رفتن آراست مرا... یک سینه تپش تپش نفس کاست مرا... این بود تمام ماجرای من و او..... میخواستمش ولی نمیخواست مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویایی است که انسان در بیداری میبیند رویای من با من باش، تا در کنار هم به حقیقت بپیوندیم.