بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چشمهايت با من چه ميكنند، وقتي نگاهم ميكني چنان دلم از شيطنت نگاهت ميلرزد ك حس ميكنم چقدر زيباست فدا شدن براي چشمهايي ك تمام دنياست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقـتـي کـه رفـتـه اي . . . مـن و فـونـت تـمـام نـوشـتـه هـايـم . . . بـي نـازنـيـن شـده ايـم . . . بـرگـرد نـازنـيـن . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده ، از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل اونایی که گریه شون بی صداست رو نشکنید چون این آدما هیچکس رو ندارن که اشکاشونو پاک کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر زمین نمی چرخد! این روزها ستاره ها می چرخند ماه هاست "زهره" مرا دور میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان کسی را ندارد که دوستش بدارد میل عمیقی به مرگ در وجودش می دود@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از اول برو ... چشمانم پر از اشک بود؛واضح ندیدمت ... باورم نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفـــتم خرابت میشــــــوم.... گفتــــاتوآبادی مگـــــر....! گفــــتم ندادی دل به من....! گفتــــاتوجان دادی مگر....! گفتـــــم فراموشم نکن.......! گفتـــــــاتودریادی مگر.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند... که کسی نمی تواند... که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــز دســـت تـــو انــــدازه مـــن شــــــالــــی نیـــــســـت.... ســـــــــرد اســــــــــــــــــــت....... بــــــیــا و شــــال مـــــرا تـــنــگ بـــبـــند........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــیا بـــرای هـــم ســــــیگــــاری آتـــش بـــزنــــیــم... ایــــن آســــمـــان دو ســـــتاره کــــم دارد....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر متفاوتند ....! عشق برای یکی سرگرمی.... و برای دیگری دلگرمیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" همان پنبه ایست که سر را میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم کـه.... هـمـیـشـه بـایـد بـه آدم هـا بـه انـدازه ای مـحـبـت کـنـم کـه.... بـعـدش مـجـبـور نـشـم بـهـشـون ثـابـت کـنـم کـه "خـــر" نـیـسـتـم!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چشمهايت با من چه ميكنند، وقتي نگاهم ميكني چنان دلم از شيطنت نگاهت ميلرزد ك حس ميكنم چقدر زيباست فدا شدن براي چشمهايي ك تمام دنياست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقـتـي کـه رفـتـه اي . . . مـن و فـونـت تـمـام نـوشـتـه هـايـم . . . بـي نـازنـيـن شـده ايـم . . . بـرگـرد نـازنـيـن . . . ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده ، از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دل اونایی که گریه شون بی صداست رو نشکنید چون این آدما هیچکس رو ندارن که اشکاشونو پاک کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر زمین نمی چرخد! این روزها ستاره ها می چرخند ماه هاست "زهره" مرا دور میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان کسی را ندارد که دوستش بدارد میل عمیقی به مرگ در وجودش می دود@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از اول برو ... چشمانم پر از اشک بود؛واضح ندیدمت ... باورم نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یا عشق دوست دارمت با عشق عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفـــتم خرابت میشــــــوم.... گفتــــاتوآبادی مگـــــر....! گفــــتم ندادی دل به من....! گفتــــاتوجان دادی مگر....! گفتـــــم فراموشم نکن.......! گفتـــــــاتودریادی مگر.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند... که کسی نمی تواند... که کسی بلد نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــز دســـت تـــو انــــدازه مـــن شــــــالــــی نیـــــســـت.... ســـــــــرد اســــــــــــــــــــت....... بــــــیــا و شــــال مـــــرا تـــنــگ بـــبـــند........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــیا بـــرای هـــم ســــــیگــــاری آتـــش بـــزنــــیــم... ایــــن آســــمـــان دو ســـــتاره کــــم دارد....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها چقدر متفاوتند ....! عشق برای یکی سرگرمی.... و برای دیگری دلگرمیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" همان پنبه ایست که سر را میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم کـه.... هـمـیـشـه بـایـد بـه آدم هـا بـه انـدازه ای مـحـبـت کـنـم کـه.... بـعـدش مـجـبـور نـشـم بـهـشـون ثـابـت کـنـم کـه "خـــر" نـیـسـتـم!!!!