بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از زخم ام برای بردنم راهی بیاب ای مرگ! مداوای تو شاید ذره ای خوبم کند شاید...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل بستی ،محکم نبند! او میرود و تو میمانی ویک گره کور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم که فراموشش کنم وقتی صبح میشود او را که نه..... ولی! قولم را فراموش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما یک دستمون تو دست خداست اگه بهش اعتماد کنیم و دستشو رها نکنیم ما رو به جایی می بره که از رویاهامون قشنگتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــهـــ نامــــ خــُـــدای دانـــه هآیِ اَنــــآر . . . من خاطــِـرت را میـخـواستــَـم ،، نــه خــاطــره ات را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر که میایی دلم هزار راه نمی رود تنها یک راه می رود ان هم به خانه ی رقیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه روببین توچشم میذاری من قایم میشم اما تویکی دیگه روپیدامی کنی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی!!!!!!!! گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است ====> پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق‏ ‏یعنی‏ :‏ ‏همین‏ ‏که‏ ‏باهات ‏خاطره‏ ‏داره‏ ‏برات‏ ‏کافی‏ ‏باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه های ذهنم قدم میزنی! شاید دوست داشتن یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام تورانمیدانم، آری، امامیدانم، گلهااگرکه، نام تورا، میدانستند، نسل بهارازاین سان، روسوی انقراض نمیرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض هایم رافرودادم وخندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست.... — ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتى که عاشقت شدم ،، باران مى بارد و ترس این فکر مرا مى کشد که نکند دوباره یکى عاشقت شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر "زير ســوال" بــرده اي احســاســاتم را که هــر جا مــي روم "جوابم" مــي کـــننــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ... ...تعریف گوناگون دارد . و تو خوب می دانی  که من خوشبختی نمیخواهم .... من تو را میخواهم  همین...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی می کنی، با سکوت بس که، واژه ها، نامردند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از زخم ام برای بردنم راهی بیاب ای مرگ! مداوای تو شاید ذره ای خوبم کند شاید...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل بستی ،محکم نبند! او میرود و تو میمانی ویک گره کور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم که فراموشش کنم وقتی صبح میشود او را که نه..... ولی! قولم را فراموش میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما یک دستمون تو دست خداست اگه بهش اعتماد کنیم و دستشو رها نکنیم ما رو به جایی می بره که از رویاهامون قشنگتره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــهـــ نامــــ خــُـــدای دانـــه هآیِ اَنــــآر . . . من خاطــِـرت را میـخـواستــَـم ،، نــه خــاطــره ات را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر که میایی دلم هزار راه نمی رود تنها یک راه می رود ان هم به خانه ی رقیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه روببین توچشم میذاری من قایم میشم اما تویکی دیگه روپیدامی کنی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتخته سیاه زندگی چه خوب احتمالات و فرضیات را به من آموختی!!!!!!!! گفتی احتمال اینکه عاشقت بمانم کم است ====> پس فرض کن رابطه ای در کار نبوده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق‏ ‏یعنی‏ :‏ ‏همین‏ ‏که‏ ‏باهات ‏خاطره‏ ‏داره‏ ‏برات‏ ‏کافی‏ ‏باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه های ذهنم قدم میزنی! شاید دوست داشتن یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام تورانمیدانم، آری، امامیدانم، گلهااگرکه، نام تورا، میدانستند، نسل بهارازاین سان، روسوی انقراض نمیرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض هایم رافرودادم وخندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست.... — ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتى که عاشقت شدم ،، باران مى بارد و ترس این فکر مرا مى کشد که نکند دوباره یکى عاشقت شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر "زير ســوال" بــرده اي احســاســاتم را که هــر جا مــي روم "جوابم" مــي کـــننــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ... ...تعریف گوناگون دارد . و تو خوب می دانی  که من خوشبختی نمیخواهم .... من تو را میخواهم  همین...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی می کنی، با سکوت بس که، واژه ها، نامردند