بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت ، چنان بوی سیب می دهد ، که ، وسوسه ی خوردن اش هم ، خطر هبوط دارد .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبــــا گفت فـــروغ : تنــــــها صداست که میماند . . . و امـــان از صدای ” تــــو ” که ابـــــدی شد در گوش من ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عادت نيستي تا ساده انكارت كنم تو نفس هاي مني بايد كه تكرارت كنم مقتضاي بودني يعني كه بي تو نيستم زندگي بخشي بايد عمر ايثارت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینم، آرزویم این است آرزویت ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی یاد تو تکلیف من است :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده....اما به شانه هاي كسي كه اگر خوابت برد..... سرت را زمين نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم رو تنت بمونه.....!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنـ ــیـ ــا مـ ــهـ ـــربـ ـــانـ ـــی از آنـ کـ ـسـ ــانـ ـیـ ــســـت که یـ کـ دیـ ـگر را بـ ـا هـ ـر فـ ـ ـ ــاصلـ ـه ای دوسـ ـ ـــتـــــ دارنـ ـــ ـــــــــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم توی این ترانه هایی که برای تو میخونم تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پشــت پنجــره شعــر ایستــاده ام، بــه تــو نگــاه مــی کنــم! تــو تنهــا دلخــوشــی منــی و فقــط از پشــت همیــن پنجــره، دیــده مــی شــوی ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سیبــی رهــا بــودم، بــر پهنــه آب و رهــایــی، ســرگــردانــی بــود! کــاش دستهــایــت، نــزدیــک بــودنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن ابــر شــدم! گفتــه بــودی کــه خــورشیــدی! یــادت هســت تــا زیبــاتــر بتــابــی، چقــدر گــریستــم؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــنده دار استـ نه ...؟؟! کـــــه تو هی مرا دور بزنــی و مـــــن دلم را خــــوش کنــم به این که در محــــــاصره ی تواَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم خاطره دستهايش ديوانه ام ميكرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را با هم عوض کنیم دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت ، چنان بوی سیب می دهد ، که ، وسوسه ی خوردن اش هم ، خطر هبوط دارد .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبــــا گفت فـــروغ : تنــــــها صداست که میماند . . . و امـــان از صدای ” تــــو ” که ابـــــدی شد در گوش من ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل عادت نيستي تا ساده انكارت كنم تو نفس هاي مني بايد كه تكرارت كنم مقتضاي بودني يعني كه بي تو نيستم زندگي بخشي بايد عمر ايثارت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینم، آرزویم این است آرزویت ساکن کوچه ی بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر دل یاد تو سر مشق من است یاد من هم نکنی یاد تو تکلیف من است :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بده....اما به شانه هاي كسي كه اگر خوابت برد..... سرت را زمين نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم رو تنت بمونه.....!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دنـ ــیـ ــا مـ ــهـ ـــربـ ـــانـ ـــی از آنـ کـ ـسـ ــانـ ـیـ ــســـت که یـ کـ دیـ ـگر را بـ ـا هـ ـر فـ ـ ـ ــاصلـ ـه ای دوسـ ـ ـــتـــــ دارنـ ـــ ـــــــــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم توی این ترانه هایی که برای تو میخونم تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پشــت پنجــره شعــر ایستــاده ام، بــه تــو نگــاه مــی کنــم! تــو تنهــا دلخــوشــی منــی و فقــط از پشــت همیــن پنجــره، دیــده مــی شــوی ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سیبــی رهــا بــودم، بــر پهنــه آب و رهــایــی، ســرگــردانــی بــود! کــاش دستهــایــت، نــزدیــک بــودنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن ابــر شــدم! گفتــه بــودی کــه خــورشیــدی! یــادت هســت تــا زیبــاتــر بتــابــی، چقــدر گــریستــم؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــنده دار استـ نه ...؟؟! کـــــه تو هی مرا دور بزنــی و مـــــن دلم را خــــوش کنــم به این که در محــــــاصره ی تواَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم خاطره دستهايش ديوانه ام ميكرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را با هم عوض کنیم دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .