بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام به یاد کودکى هایم دور”غلط” ها یک خط قرمز میکشم حتى دور”تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از خود خواهی وخود پرستی ها گذشتن است اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه تـــلخ است علاقه ای که عادت شود . . . عـــادتی که باور شود . . . بـــاوری که خاطره شود . . . . . . .و خاطره ای که درد شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی ، خلوتی، شعری، سکوتی مرا مستى و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت هزاران بوسه بخشیدم به خورشید در آن زندان که زندانبان تو بودی شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدور افکن حدیث نام، ای مرد که ننگم لذتی مستانه داده مرا می بخشد آن پروردگاری که شاعر را ، دلی دیوانه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقــــا بــارونـو دوســـت دارن ولی من یه چـــیزی رو هیچوقت نگفتم چه بــارون ببــاره، چه بــارون نبــاره بــــا هــــر اتفـــــاقی به یــادت میفتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت از بیـــراهه ها بیــــا بــــرای دیـــدن کســـی کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن و یـــادِ تــــو و کـتـابـی  وارونـه در دســتـانـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ؛ ایـن روزهــا حرفهـــایم بوی نـاشـــکری می دهنــد … امـــا تـــو… بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود از این ننگ و گنه پیمانه ای ده بهشت و حور و آب کوثر ازتو مرا در قعر دوزخ خانه ای ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حتی صدای همین کلاغ پاییزی دوست داشتن ات را در من  تشدید می کند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به نگاهت هم وفادار بودم.. چه رسد به عهد هایمان. . ولی افسوس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود... مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم باد آورده را باد میبرد قبول اما دلم را که باد نیاورده بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام به یاد کودکى هایم دور”غلط” ها یک خط قرمز میکشم حتى دور”تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از خود خواهی وخود پرستی ها گذشتن است اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه تـــلخ است علاقه ای که عادت شود . . . عـــادتی که باور شود . . . بـــاوری که خاطره شود . . . . . . .و خاطره ای که درد شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی ، خلوتی، شعری، سکوتی مرا مستى و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت هزاران بوسه بخشیدم به خورشید در آن زندان که زندانبان تو بودی شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدور افکن حدیث نام، ای مرد که ننگم لذتی مستانه داده مرا می بخشد آن پروردگاری که شاعر را ، دلی دیوانه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقــــا بــارونـو دوســـت دارن ولی من یه چـــیزی رو هیچوقت نگفتم چه بــارون ببــاره، چه بــارون نبــاره بــــا هــــر اتفـــــاقی به یــادت میفتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت از بیـــراهه ها بیــــا بــــرای دیـــدن کســـی کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن و یـــادِ تــــو و کـتـابـی  وارونـه در دســتـانـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ؛ ایـن روزهــا حرفهـــایم بوی نـاشـــکری می دهنــد … امـــا تـــو… بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود از این ننگ و گنه پیمانه ای ده بهشت و حور و آب کوثر ازتو مرا در قعر دوزخ خانه ای ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حتی صدای همین کلاغ پاییزی دوست داشتن ات را در من  تشدید می کند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به نگاهت هم وفادار بودم.. چه رسد به عهد هایمان. . ولی افسوس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود... مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم باد آورده را باد میبرد قبول اما دلم را که باد نیاورده بود