بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خـیـلـی بــد رفتنـم را بـرای همیشه بـاور خواهـی کـرد نـا امیــد خواهـی شـد و مـن بـرایـت چیـزی خواهـم شـد مثـل یک خـاطـره ی دور تلـخ و شـیـرین ولـی دور ... خـیـلـی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما رابه آنانی که دوستشان داریم برسان اگرچه در دوردست ها قرار داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی اش بد بود!!!!!!!!!! ولی راهش راخوب کشید ورفت.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هنوز به خدا نگهدارت خوش است... اگر قرار نبود برگردی اجباری نبود خدا مرا نگهدارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : عاشقي مرد ، بیا به یادش لحظه ای سکوت کنیم . گفتم : اگر بخواهیم برای عاشقان سکوت کنیم ، باید عمری را ساکت باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفته بود.. گفتند:"بترسانش خوب میشود...." تنهایم گذاشت... نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی میکند دستهایم به دستانی که دستهایت را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت ببین همه ی دوستات بجایی رسیده اند!!! نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد؛ بهانه های ماندن که تمام شود، کافیست ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از روزهـای رفـــتـه نــگو ؛ روزهـای مـــانــده را تــعـریـف کــن ، بـا چـنـد مــاه خـداحـافـظـی کـنـم؟ بـه چـنـد خــورشـیـد ســلام؟ تـــا بـــیــایـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناك است و فراموش كردن دردناك تر ولي از اين دو دردناك تر اين است كه نداني بايد صبر كني يا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســته ام از كســی كه مرا غـــرق خودش كرد  امـــا نجـــاتم نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها به سرم میزند نه دیوانگی و نه پریشانی این شب ها به سرم میزند نه هوای خوش عاشقی از دوری و نبودنت،این شب ها تا صبح فقط بی خوابی به سرم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمیتوانی به کسی بگویی از دوست داشتن يک نفر خود داری کند دوست داشتن، با چيزهای ديگر ... خيلی فرق می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمانی به نماد پایبندی به او داد... به جرم دوست داشتن او محکوم به اعدام شد... باور کن...با طناب خودش او را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من! خاص بودن خاصیت توست! تو همیشه خاص میمونی چون سلیقه منی حتی اگه منو نخواسته باشی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خـیـلـی بــد رفتنـم را بـرای همیشه بـاور خواهـی کـرد نـا امیــد خواهـی شـد و مـن بـرایـت چیـزی خواهـم شـد مثـل یک خـاطـره ی دور تلـخ و شـیـرین ولـی دور ... خـیـلـی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما رابه آنانی که دوستشان داریم برسان اگرچه در دوردست ها قرار داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی اش بد بود!!!!!!!!!! ولی راهش راخوب کشید ورفت.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هنوز به خدا نگهدارت خوش است... اگر قرار نبود برگردی اجباری نبود خدا مرا نگهدارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : عاشقي مرد ، بیا به یادش لحظه ای سکوت کنیم . گفتم : اگر بخواهیم برای عاشقان سکوت کنیم ، باید عمری را ساکت باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفته بود.. گفتند:"بترسانش خوب میشود...." تنهایم گذاشت... نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی میکند دستهایم به دستانی که دستهایت را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت ببین همه ی دوستات بجایی رسیده اند!!! نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد؛ بهانه های ماندن که تمام شود، کافیست ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از روزهـای رفـــتـه نــگو ؛ روزهـای مـــانــده را تــعـریـف کــن ، بـا چـنـد مــاه خـداحـافـظـی کـنـم؟ بـه چـنـد خــورشـیـد ســلام؟ تـــا بـــیــایـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناك است و فراموش كردن دردناك تر ولي از اين دو دردناك تر اين است كه نداني بايد صبر كني يا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســته ام از كســی كه مرا غـــرق خودش كرد  امـــا نجـــاتم نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها به سرم میزند نه دیوانگی و نه پریشانی این شب ها به سرم میزند نه هوای خوش عاشقی از دوری و نبودنت،این شب ها تا صبح فقط بی خوابی به سرم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمیتوانی به کسی بگویی از دوست داشتن يک نفر خود داری کند دوست داشتن، با چيزهای ديگر ... خيلی فرق می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمانی به نماد پایبندی به او داد... به جرم دوست داشتن او محکوم به اعدام شد... باور کن...با طناب خودش او را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من! خاص بودن خاصیت توست! تو همیشه خاص میمونی چون سلیقه منی حتی اگه منو نخواسته باشی.