بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدت ها ..! یک پیام به دستم رسید! زیر باران ، زیر این آسمان شهر : دوستت دارم ! متعجب و دست و پا گم کرده تا با سرعت نوشتم : ( من بیشتر )  یک پیام دیگر رسید : ببخشید اشتباه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خـوبـــه آدمــا یـــک نــفــرو ، هــر روز دوســ♥ـــت داشـتــه بــاشــن ... نــه هــــر روز ، یـــک نـــفــــرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود وشما را از یاد ببرد...همه چیز برمیگردد به اولویت های آن آدم! اگر کسی تو را یادش  رفت فقط یک دلیل دارد، تو جزو اولویت هایش نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغــــــــــــرور باش!!! ســـــــــــرد باش!!! بی حوصـــــــــله باش!!! حتی گاهی تـــــــــلخ باش!!! ولـــــــــــــــی... بــــــــــــــــاش!!! منکه راضیـــــــــــــم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"تنها یک کلمه است.......تازمانی که "کسی" پیدا شود و به آن "معنی" بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که با تو بودن واسم آرزو بود تموم شد امروز با تو بودن یا تنها بودن دیگه واسم فرقی نداره الان فقط سیگار باشه و یه خیابون و برگای زردِ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــدا کُنه... هَرکس همون جایی باشِه که " دِلش " هَست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم  بوی تن تو را می دهند نکند  آن دور تر ها نیمه شب  در آغوشم می گیری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـهایـت مینـوشتـی : زندگـی زیبـاسـت ! و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم !! بـرو استـاد خـوبـی هـا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک ازمردم شهرنشد... حتی بزور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهم گفت دوست دارم هیچوق ولت نمیکنم هه ه ه ه ه.... منه ساده باورم شد دیروز بود امروز نیست اون رفت من موندمو ..... گوشه ی اتاق بغل کردن زانو هام خدایا هیچوق نذار جدایی تنها ترس ما شه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم را میگیری میگویی گل یا پوچ ، در دلم میگویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ رو ﭘﺲ ﻧﺰن ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ داره ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ... و ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ ... ﭼﻮن ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﯽ و ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎه رو از دﺳﺖ دادی ! وﻗﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎره ﻫﺎرو ﻣﯿﺸﻤﺮدی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدت ها ..! یک پیام به دستم رسید! زیر باران ، زیر این آسمان شهر : دوستت دارم ! متعجب و دست و پا گم کرده تا با سرعت نوشتم : ( من بیشتر )  یک پیام دیگر رسید : ببخشید اشتباه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خـوبـــه آدمــا یـــک نــفــرو ، هــر روز دوســ♥ـــت داشـتــه بــاشــن ... نــه هــــر روز ، یـــک نـــفــــرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود وشما را از یاد ببرد...همه چیز برمیگردد به اولویت های آن آدم! اگر کسی تو را یادش  رفت فقط یک دلیل دارد، تو جزو اولویت هایش نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغــــــــــــرور باش!!! ســـــــــــرد باش!!! بی حوصـــــــــله باش!!! حتی گاهی تـــــــــلخ باش!!! ولـــــــــــــــی... بــــــــــــــــاش!!! منکه راضیـــــــــــــم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"تنها یک کلمه است.......تازمانی که "کسی" پیدا شود و به آن "معنی" بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که با تو بودن واسم آرزو بود تموم شد امروز با تو بودن یا تنها بودن دیگه واسم فرقی نداره الان فقط سیگار باشه و یه خیابون و برگای زردِ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــدا کُنه... هَرکس همون جایی باشِه که " دِلش " هَست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم  بوی تن تو را می دهند نکند  آن دور تر ها نیمه شب  در آغوشم می گیری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـهایـت مینـوشتـی : زندگـی زیبـاسـت ! و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم !! بـرو استـاد خـوبـی هـا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک ازمردم شهرنشد... حتی بزور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهم گفت دوست دارم هیچوق ولت نمیکنم هه ه ه ه ه.... منه ساده باورم شد دیروز بود امروز نیست اون رفت من موندمو ..... گوشه ی اتاق بغل کردن زانو هام خدایا هیچوق نذار جدایی تنها ترس ما شه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم را میگیری میگویی گل یا پوچ ، در دلم میگویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ رو ﭘﺲ ﻧﺰن ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ داره ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ... و ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ ... ﭼﻮن ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﯽ و ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎه رو از دﺳﺖ دادی ! وﻗﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎره ﻫﺎرو ﻣﯿﺸﻤﺮدی ...