بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" داشتم خانه را مرتب می کردم  که حس کردم باید همه چیز را در این جهان رها کنم و به تو بگویم  که دوستت دارم...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من یک داد کم دارد .... کاش میشد مثل خرداد و مرداد یک " داد " داشت  کاش ماه من هم مهرداد بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هیچ میداند که هرشب چندنفر در بسترهای جدا، یکدیگر را در آغوش گرفته به خواب میروند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط بوی یه عطر... یه تشابه اسم... برای چند لحظه باعث میشه دقیقا احساس کنی که قلبت داره از تو سینت کنده میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام ! کـه کنـارتــــــ هستـم ، و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم ک: منو میخندونه وقتی حتــــــــــــــــی نمیخام لبخنـــــــــــد بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توبن بست زنگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون،اما چه سخته عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﻲﹻ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍ … ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﻧﮕﺸﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمک کــن ، نمیخـوام ازت دور شم ، مـنــو پـشـت تــاریــکـیــا جــا نــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و توخوب می دانستی که حاصل عشق جز محبت نیست ومرا بی عشق تو هیچ صحبت نیست ارام بی صدا رفتی واینک منم یک دنیا دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها… ☞☞☞ گاه از جنس اشکند… ⇨⇨⇨ و گاه از جنس بغض… ➢➢➢ گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند… ⇶ گاه هق هق میشوند و میبارند… ☞☞☞ دلتنگی من برای تو اما… ⇨⇨⇨ جنس عجیبی دارد… ≪≪≪

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میرم بوی"تو" هست هه... ولی... خودت مال من نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـتـباه میـگفـتـم تـو فقـط هـفـت حـرفـــی < زندگـــــــیمی>... تـو ده حـــرفــی  <هـــمـــه زنـدگــــیمی> ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم و امضا میکنم!!! در کمال صحت و سلامت!! دیوانه ات شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفته بودی بغل من فقط و فقط مال توء؟؟؟ یادته؟؟؟ دیروز با عشق جدیدت دیدمت..... بغلش کرده بودی.................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" داشتم خانه را مرتب می کردم  که حس کردم باید همه چیز را در این جهان رها کنم و به تو بگویم  که دوستت دارم...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من یک داد کم دارد .... کاش میشد مثل خرداد و مرداد یک " داد " داشت  کاش ماه من هم مهرداد بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هیچ میداند که هرشب چندنفر در بسترهای جدا، یکدیگر را در آغوش گرفته به خواب میروند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط بوی یه عطر... یه تشابه اسم... برای چند لحظه باعث میشه دقیقا احساس کنی که قلبت داره از تو سینت کنده میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام ! کـه کنـارتــــــ هستـم ، و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم ک: منو میخندونه وقتی حتــــــــــــــــی نمیخام لبخنـــــــــــد بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توبن بست زنگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون،اما چه سخته عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﻲﹻ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍ … ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﻧﮕﺸﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمک کــن ، نمیخـوام ازت دور شم ، مـنــو پـشـت تــاریــکـیــا جــا نــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و توخوب می دانستی که حاصل عشق جز محبت نیست ومرا بی عشق تو هیچ صحبت نیست ارام بی صدا رفتی واینک منم یک دنیا دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها… ☞☞☞ گاه از جنس اشکند… ⇨⇨⇨ و گاه از جنس بغض… ➢➢➢ گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند… ⇶ گاه هق هق میشوند و میبارند… ☞☞☞ دلتنگی من برای تو اما… ⇨⇨⇨ جنس عجیبی دارد… ≪≪≪

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میرم بوی"تو" هست هه... ولی... خودت مال من نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـتـباه میـگفـتـم تـو فقـط هـفـت حـرفـــی < زندگـــــــیمی>... تـو ده حـــرفــی  <هـــمـــه زنـدگــــیمی> ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم و امضا میکنم!!! در کمال صحت و سلامت!! دیوانه ات شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفته بودی بغل من فقط و فقط مال توء؟؟؟ یادته؟؟؟ دیروز با عشق جدیدت دیدمت..... بغلش کرده بودی.................