بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⁂تو مرجانی⁂ تو در جانی ⁂ تو مروارید غلطانی ⁂ ∞ اگر قلبم صدف باشد∞میان آن تو پنهانی ⌘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت که قهر کنی من برایت منت کشی خواهم کرد...شوخی که نیست ناز زنانه ات را ترجیح میدهم بر غرور مردانه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود.. عشقش بودم.. وقتایی كه عشقش نبود!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم دوست دارم.سکوت کردی!حرفای من سنگین بود یا گوشای تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسیسه چیـــــدی و دزدیدی آسمانم را خبــر نداری از این آسمان که طوفانیست زمین خوری و ندانی که از کجــــا خوردی که دستهای حقیقت همیشه پنهانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی چی به روزم عشق اوورد منی ک گرگ بارون دیده بودم  تموم لحظه های این عذابو از اشوب نگات فهمیده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی مرز باریکی هستم جایی ک دلم نه بودنت را میخواهد نه نبودنت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو باد ها نوزند...توکه کنارم باشی دلیلی ندارد انها عطر تنت را به من ارمغان بیاورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است … کلنجار میروم با خودم با دلتنگی هایم با قلب له شده ام با غرور شکسته ام سراغش را بگیرم … نگیرم … بگیرم … نگیرم نزدیک صبح است … دل را به دریا زدم ! مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این دلم آدم بشو نیست...!!! با لبخندت "خر" میشود..و با دوریت.."سگ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یك جنس است.... "عاشقانه ترین جمله از کتاب بلندی های بادگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاور ها.. دشمــنانی خـطرنـاک تر از دروغ ; بـرای حـقیقت هـستـند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن یك زخم پس از خوب شدن... یاد یك عشق، عذابیست كه لذت دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ .. تقدیـــــم بـــــه عشقـــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×من از رویات خط خوردم،من از چشم تو افتادم چقدر آسون دل کندی،چه راحت بردی از یادم× ×من از چشمات دل کندم،با اینکه زندگیم بودی میدونستم یه روزی میری،ولی نه به همین زودی×

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⁂تو مرجانی⁂ تو در جانی ⁂ تو مروارید غلطانی ⁂ ∞ اگر قلبم صدف باشد∞میان آن تو پنهانی ⌘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت که قهر کنی من برایت منت کشی خواهم کرد...شوخی که نیست ناز زنانه ات را ترجیح میدهم بر غرور مردانه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود.. عشقش بودم.. وقتایی كه عشقش نبود!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم دوست دارم.سکوت کردی!حرفای من سنگین بود یا گوشای تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسیسه چیـــــدی و دزدیدی آسمانم را خبــر نداری از این آسمان که طوفانیست زمین خوری و ندانی که از کجــــا خوردی که دستهای حقیقت همیشه پنهانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی چی به روزم عشق اوورد منی ک گرگ بارون دیده بودم  تموم لحظه های این عذابو از اشوب نگات فهمیده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی مرز باریکی هستم جایی ک دلم نه بودنت را میخواهد نه نبودنت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو باد ها نوزند...توکه کنارم باشی دلیلی ندارد انها عطر تنت را به من ارمغان بیاورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است … کلنجار میروم با خودم با دلتنگی هایم با قلب له شده ام با غرور شکسته ام سراغش را بگیرم … نگیرم … بگیرم … نگیرم نزدیک صبح است … دل را به دریا زدم ! مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این دلم آدم بشو نیست...!!! با لبخندت "خر" میشود..و با دوریت.."سگ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یك جنس است.... "عاشقانه ترین جمله از کتاب بلندی های بادگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاور ها.. دشمــنانی خـطرنـاک تر از دروغ ; بـرای حـقیقت هـستـند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن یك زخم پس از خوب شدن... یاد یك عشق، عذابیست كه لذت دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ .. تقدیـــــم بـــــه عشقـــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×من از رویات خط خوردم،من از چشم تو افتادم چقدر آسون دل کندی،چه راحت بردی از یادم× ×من از چشمات دل کندم،با اینکه زندگیم بودی میدونستم یه روزی میری،ولی نه به همین زودی×