بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آخرت، تو را به خاطر حرفهای نسنجیده، ممکن است مجازات کنند، ولی سکوتِ بی جایت را، هرگز نمی بخشایند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی، قادرند تا لحظه مرگ، سکوت کنند، به شرطِ آنکه حق السکوتِ قابلی در قبالش گرفته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، خیلی خیلی خوب است، اما نه هر سکوتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرو لال ها، در سکوتِ محض با هم حتی پرچانگی هم می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم جهان، با یک زبان واحد سکوت می کنند، ولی به محض باز کردن دهان از هم فاصله می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلوهای جهت نما، در خیابان و جاده ها، در سکوتی بی ادعا، عابران را راهنمائی می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ترسو، برای فرار از سکوت، با خود حرف می زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی، بلدند با تمام وجود مدت ها ساکت باشند، حیف که زبانشان آخر همه را به باد می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گورستان، فقط در ساعات معینی که ارواح به میهمانی می روند، سکوت برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزار دهنده ترین سکوت، وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین، فقط نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرقابل درک ترین سکوت، متعلق به معلم ادبیات پیری است که، شاگرد قدیمش را در حال غلط خواندن گلستان سعدی از تلویزیون می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای صامت، پر از سکوتی گویا و خنده دار بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر زمین خانه های قدیمی تمام مادر بزرگ ها، سرشار از سکوتِ ترشی سیر، انار خشکیده، سرکه ی انگور، عروسک ها و دوچرخه دوران بچگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالتان آسوده، سکوتِ مرگ، سرد و منجمد است، ولی شکستنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ یک محکوم به مرگ، پر از پشیمانی لزج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ وداعِ واپسین دیدار دو دلدار، همیشه مرطوب است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آخرت، تو را به خاطر حرفهای نسنجیده، ممکن است مجازات کنند، ولی سکوتِ بی جایت را، هرگز نمی بخشایند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی، قادرند تا لحظه مرگ، سکوت کنند، به شرطِ آنکه حق السکوتِ قابلی در قبالش گرفته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، خیلی خیلی خوب است، اما نه هر سکوتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرو لال ها، در سکوتِ محض با هم حتی پرچانگی هم می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم جهان، با یک زبان واحد سکوت می کنند، ولی به محض باز کردن دهان از هم فاصله می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلوهای جهت نما، در خیابان و جاده ها، در سکوتی بی ادعا، عابران را راهنمائی می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ترسو، برای فرار از سکوت، با خود حرف می زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی، بلدند با تمام وجود مدت ها ساکت باشند، حیف که زبانشان آخر همه را به باد می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گورستان، فقط در ساعات معینی که ارواح به میهمانی می روند، سکوت برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزار دهنده ترین سکوت، وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین، فقط نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرقابل درک ترین سکوت، متعلق به معلم ادبیات پیری است که، شاگرد قدیمش را در حال غلط خواندن گلستان سعدی از تلویزیون می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینمای صامت، پر از سکوتی گویا و خنده دار بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر زمین خانه های قدیمی تمام مادر بزرگ ها، سرشار از سکوتِ ترشی سیر، انار خشکیده، سرکه ی انگور، عروسک ها و دوچرخه دوران بچگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالتان آسوده، سکوتِ مرگ، سرد و منجمد است، ولی شکستنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ یک محکوم به مرگ، پر از پشیمانی لزج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ وداعِ واپسین دیدار دو دلدار، همیشه مرطوب است.