بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ قاضی، رعب آورترین سکوتِ زمینی است، وقتی بدانی گناهکاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا بخواهد فساد کسی را برملا کند، نعمتِ سکوت را از او سلب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که حرمت سکوت را پاس می دارند، بیش از حرّافانِ حرفه ای، به بشر امیدواری می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی ها، از قدیم معنی سکوت و سخن بخردانه گفتن را خوب بلدند، اشکال فقط در استفاده گاه و بیگاه از این دو نعمت، به جای هم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم، بسیاری حرف ها را که می شنود، آرزو می کند کاش بشر گنگ و ساکت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ در بیمارستان، بهترین هدیه ی عیادت کنندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی با سکوت آنقدر دشمنند که حتی در خواب هم آنرا با پریشان گوئی می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمتِ عشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سکوت را به رشوه ای کلان می خرند و با سودی سرشار، به اسم حق السکوت، می فروشانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم، در پیش از این.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ قاضی، رعب آورترین سکوتِ زمینی است، وقتی بدانی گناهکاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا بخواهد فساد کسی را برملا کند، نعمتِ سکوت را از او سلب می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که حرمت سکوت را پاس می دارند، بیش از حرّافانِ حرفه ای، به بشر امیدواری می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی ها، از قدیم معنی سکوت و سخن بخردانه گفتن را خوب بلدند، اشکال فقط در استفاده گاه و بیگاه از این دو نعمت، به جای هم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم، بسیاری حرف ها را که می شنود، آرزو می کند کاش بشر گنگ و ساکت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ در بیمارستان، بهترین هدیه ی عیادت کنندگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی با سکوت آنقدر دشمنند که حتی در خواب هم آنرا با پریشان گوئی می شکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمتِ عشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سکوت را به رشوه ای کلان می خرند و با سودی سرشار، به اسم حق السکوت، می فروشانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتِ آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته ی تمامِ حرف های فشرده ی عالم، در پیش از این.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی، یعنی سکوت بعلاوه سکوت های شکسته شده ی موزون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار از خجالتِ گفته هاست.