بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا ودوست نیست رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست ما محبت رابه نام دوست ارزان میکنیم تاصداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز مراحيرت زده كرده يكی آبی دريا كه ميبينم وميدانم كه نيست و ديگری صفای باطن زيبايت كه نميبينم ولي ميدانم كه هست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره سنگ که از دست کودکی رها میشود بسوی قناری،نمی داند دل کودک را بشکند یا سر قناری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحیرتم ازمرام این مردم پست/این طایفه زنده کش مرده پرست/تاهست به ذلت بکشندش/تاکه مردبه عزت ببرندش سردست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره سعی کن بدونی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداشدن به در دوست، قصد ديدن اوست/ وگرنه نان شبى را كه هر گدا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهام رو فرستادم همین 4 قطره چکید : زنده ، بد ، رفیق ، با معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا، ياران سه قسمند : زبانی اند و نانی اند و جانی.  به نانی نان بده از در برانش  محبت كن به ياران زبانی  و ليكن يار جانی را نگه دار ؛ به جانش جان بده تا ميتوانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى آنقدر ابدى نيست كه هر زمان بتوان؛ مهربان بودن را به فردا انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدير تقويم انسان هاى عاديست و تغيير تدبير انسان هاى عالى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتها فکر مي کنيم چون خيلي گرفتاريم. به خدا نرسيديم! اما حقيقت اين است چون به خدا نرسيديم خيلي گرفتاريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم همتت ساقی  عجب يادی زماكردی  فضای تنگ قلبم را زمين تا آسمان كردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حس كردى دنيا و آدم هاش به تو اخم كردن دليلش رو تو نگاه بى لبخند خودت جستجو كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا مي توانند سنگ باشند, تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايت دعاميكنم كه اي كاش خدا از توبگيرد هر انچه را كه خدا را از تو ميگيرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه براي ساختن بايد ويران كردگاه براي داشتن بايدگذشت گاه در اوج تمنا کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا ودوست نیست رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست ما محبت رابه نام دوست ارزان میکنیم تاصداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز مراحيرت زده كرده يكی آبی دريا كه ميبينم وميدانم كه نيست و ديگری صفای باطن زيبايت كه نميبينم ولي ميدانم كه هست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره سنگ که از دست کودکی رها میشود بسوی قناری،نمی داند دل کودک را بشکند یا سر قناری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحیرتم ازمرام این مردم پست/این طایفه زنده کش مرده پرست/تاهست به ذلت بکشندش/تاکه مردبه عزت ببرندش سردست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمی کدوم ستاره قشنگتره سعی کن بدونی پیش کی قشنگترین ستاره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداشدن به در دوست، قصد ديدن اوست/ وگرنه نان شبى را كه هر گدا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهام رو فرستادم همین 4 قطره چکید : زنده ، بد ، رفیق ، با معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا، ياران سه قسمند : زبانی اند و نانی اند و جانی.  به نانی نان بده از در برانش  محبت كن به ياران زبانی  و ليكن يار جانی را نگه دار ؛ به جانش جان بده تا ميتوانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى آنقدر ابدى نيست كه هر زمان بتوان؛ مهربان بودن را به فردا انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدير تقويم انسان هاى عاديست و تغيير تدبير انسان هاى عالى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتها فکر مي کنيم چون خيلي گرفتاريم. به خدا نرسيديم! اما حقيقت اين است چون به خدا نرسيديم خيلي گرفتاريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم همتت ساقی  عجب يادی زماكردی  فضای تنگ قلبم را زمين تا آسمان كردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حس كردى دنيا و آدم هاش به تو اخم كردن دليلش رو تو نگاه بى لبخند خودت جستجو كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آدمها تا مي توانند سنگ باشند, تو از نژاد چشمه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايت دعاميكنم كه اي كاش خدا از توبگيرد هر انچه را كه خدا را از تو ميگيرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه براي ساختن بايد ويران كردگاه براي داشتن بايدگذشت گاه در اوج تمنا کرد