بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است: درميان مردمى كه مى دوند براى زنده بودن ، آرام قدم بردارى ، براى زندگى كردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد برای دعای کداممان..نمی دانم، من همین قدرمی دانم، باران صدای پای اجابت است وخداباهمه جبروتش دارد نازمی خرد، نیازکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دلشون خیلی گرفته ولی بخاطر اینکه دیگری ناراحت نشه الکی میذارن به حساب عصر جمعه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر پرواز پرنده شده بود نگاه قله ارتفاع نمیگرفت بس که دلش تاپ میز صدای صحرا و کوه دلش بحال آهو... پرواز ما کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها همون قدر باش که برای تو هستند،! بیشتر که باشی مایه سوء تفاهم و خیلی چیزای دیگه ست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار ... راهت راه بگيرو برو نه کوه توان ريزش دارد نه دهقان پيراهن اضافه ... هيچ چيز مثل سابق نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچكس نفهمید: شاید شیطان عاشق حوا شده بود... كه به آدم سجده نكرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند،بد خط بود ... روزگار نتوانست آنها را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه ، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو به احساستــــ بیامـــوز نفـــس نکشـــد هـــوای دل ها آلــودستــــ اینجـــا فاصـ ـ ـ ـله ی یکــــ عشـــق تا عشـــق بعدیــــ یکــــ نـ ـ ـخ سیگـ ـ ـار استـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش آغوش گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده باش...اما نه از دماغ فیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دنیا برایت مفهومی ندارد تحمل کن شاید تو دنیای کسی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در حال سقوط می بینی ایا تا به حال اندیشیده ای شاید تو وارونه ایستاده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود! خوب میدانست کجاها خودش را به نفهمی بزند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است: درميان مردمى كه مى دوند براى زنده بودن ، آرام قدم بردارى ، براى زندگى كردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد برای دعای کداممان..نمی دانم، من همین قدرمی دانم، باران صدای پای اجابت است وخداباهمه جبروتش دارد نازمی خرد، نیازکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دلشون خیلی گرفته ولی بخاطر اینکه دیگری ناراحت نشه الکی میذارن به حساب عصر جمعه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر پرواز پرنده شده بود نگاه قله ارتفاع نمیگرفت بس که دلش تاپ میز صدای صحرا و کوه دلش بحال آهو... پرواز ما کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها همون قدر باش که برای تو هستند،! بیشتر که باشی مایه سوء تفاهم و خیلی چیزای دیگه ست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار ... راهت راه بگيرو برو نه کوه توان ريزش دارد نه دهقان پيراهن اضافه ... هيچ چيز مثل سابق نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچكس نفهمید: شاید شیطان عاشق حوا شده بود... كه به آدم سجده نكرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند،بد خط بود ... روزگار نتوانست آنها را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه ، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو به احساستــــ بیامـــوز نفـــس نکشـــد هـــوای دل ها آلــودستــــ اینجـــا فاصـ ـ ـ ـله ی یکــــ عشـــق تا عشـــق بعدیــــ یکــــ نـ ـ ـخ سیگـ ـ ـار استـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود دلش آغوش گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده باش...اما نه از دماغ فیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی دنیا برایت مفهومی ندارد تحمل کن شاید تو دنیای کسی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در حال سقوط می بینی ایا تا به حال اندیشیده ای شاید تو وارونه ایستاده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فهمیده ای بود! خوب میدانست کجاها خودش را به نفهمی بزند!