بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين افراد در نزديكترين فاصله مان قرار گرفته اند.بي آنكه بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد ؟ و چرا مرغ مهاجر به هنگام سفر می گرید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما رو آفرید تا آدم باشیم............قصه ما به سر رسید...خدا به خواستش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــرف تــــــو که میشــــــود مــــــن چقــــــدر ناشیانه, ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را چاره ای نیست"مهم این است که فاصله ی میان آن دو را شادو خوب زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر كندني بود مطمئنا فرهاد جاي بيستون دل ميكندتعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس هنگامي به پايان ميرسد كه ايمان شروع ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلگرمی میخوام... وگرنه چیزی که زیاده سرگرمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد شاد باشید و شاد زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به توست که پرواز میکنم...نکندقفس تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنیست،هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است ناگهان بشکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هرگز به تلخی از دست دادن یک بودن نیست،بودن هایت را هرگز از دست نده.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين افراد در نزديكترين فاصله مان قرار گرفته اند.بي آنكه بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد ؟ و چرا مرغ مهاجر به هنگام سفر می گرید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما رو آفرید تا آدم باشیم............قصه ما به سر رسید...خدا به خواستش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــرف تــــــو که میشــــــود مــــــن چقــــــدر ناشیانه, ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را چاره ای نیست"مهم این است که فاصله ی میان آن دو را شادو خوب زندگی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر كندني بود مطمئنا فرهاد جاي بيستون دل ميكندتعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس هنگامي به پايان ميرسد كه ايمان شروع ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه با همسرش همچون پرنسس رفتار ميكند گواه اين است كه خود در آغوش يك ملكه به دنيا آمده و پرورش يافته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه زندگي چيزهايي نيست كه جمع ميكنيم بلكه قلبهاييست كه جذب ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودش...آنروز روزه بودم كه حسرت داشتنش را خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنکس که صادقانه یادم می کند.هرلحظه عاشقانه یادش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلگرمی میخوام... وگرنه چیزی که زیاده سرگرمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد شاد باشید و شاد زندگی کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به توست که پرواز میکنم...نکندقفس تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنیست،هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است ناگهان بشکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هرگز به تلخی از دست دادن یک بودن نیست،بودن هایت را هرگز از دست نده.