بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواد کفشاشو در بیاره،یواشکی نوک پا،نوک پا از خودش دور شه!بعد بزنه به چاک!فرار کنه از خودش. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان جمع مردان یا همیشه مرد باش، یا دم از مردی مزن یا یکسره نامرد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خیال ِ در آغوش کشیدن ِ تو ... یا ... در آغوش کشیدن ِ خیال ِ تو ... ، چه فرق می کند ... ؟! ، این ها یعنی من دارم گریه می کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک! اشک که آمد... دستمالی بردارم و خشک! و نیشخندی بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـادقـانـه ی صـادقـانـه.. تـنـهـا فـانـتـزی زنـدگـیِ مـن، پـابـوسـیِ اربـابِ خـوبـم، آقـا ابـا عـبـدالـلّـه الـحـسـیـن عـلـیـه الـسّـلـام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان به من آموختند:  که پایبندی هرکس.. به اندازه ی ریشه های اوست.. به هردرختی نمی توان تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی که تحقیرمان کند بهتر از دروغیست که فریبمان دهد،چرا که در این تحقیر خودشناسی نهفته است و در این فریب گمراهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد ،استعدادهایش نیست،بلکه انتخابهایش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستان تو وسوسه شیطان نبود به قداست چادرت قسم حس قنوت نمازهایم بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم برايت يك عينك نو بخرم آخر حتي از نزديك هم ديگر مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستخط تو راضي ام نميكند كاش دست تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم از مرام اين مردم پست /اين طايفه زنده کش مرده پرست /تا هست به ذلت بکشندش ز جفا/ تا مرد به عزت ببرندش سر دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را پا به پا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه .......:»«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ِ آشپز خانه ی ِ خانه ی ِ من همه چیز پیاز دارد ... ، صُبح ها چای و برنج هم که دَم می کنم اشک می ریزم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواد کفشاشو در بیاره،یواشکی نوک پا،نوک پا از خودش دور شه!بعد بزنه به چاک!فرار کنه از خودش. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان جمع مردان یا همیشه مرد باش، یا دم از مردی مزن یا یکسره نامرد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خیال ِ در آغوش کشیدن ِ تو ... یا ... در آغوش کشیدن ِ خیال ِ تو ... ، چه فرق می کند ... ؟! ، این ها یعنی من دارم گریه می کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک! اشک که آمد... دستمالی بردارم و خشک! و نیشخندی بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـادقـانـه ی صـادقـانـه.. تـنـهـا فـانـتـزی زنـدگـیِ مـن، پـابـوسـیِ اربـابِ خـوبـم، آقـا ابـا عـبـدالـلّـه الـحـسـیـن عـلـیـه الـسّـلـام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان به من آموختند:  که پایبندی هرکس.. به اندازه ی ریشه های اوست.. به هردرختی نمی توان تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی که تحقیرمان کند بهتر از دروغیست که فریبمان دهد،چرا که در این تحقیر خودشناسی نهفته است و در این فریب گمراهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد ،استعدادهایش نیست،بلکه انتخابهایش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستان تو وسوسه شیطان نبود به قداست چادرت قسم حس قنوت نمازهایم بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم برايت يك عينك نو بخرم آخر حتي از نزديك هم ديگر مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستخط تو راضي ام نميكند كاش دست تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم از مرام اين مردم پست /اين طايفه زنده کش مرده پرست /تا هست به ذلت بکشندش ز جفا/ تا مرد به عزت ببرندش سر دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را پا به پا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه .......:»«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ِ آشپز خانه ی ِ خانه ی ِ من همه چیز پیاز دارد ... ، صُبح ها چای و برنج هم که دَم می کنم اشک می ریزم ...