بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق آرزويم را مي گشايم تا نگويند از هيچ پر است.ياد تو افتخاريست در دارايي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایی ام راتکانده باشی به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه ادم برفی..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عشق بر همه‌چیز پیروز می‌شود، پول به همه‌چیز دست می‌یابد، همه‌چیز به مرگ ختم می‌شود، زمان همه‌چیز را می‌بلعد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی هستند وقتی میخوای بخوابی به جای کلمه شب بخیر میگند مال خودمی اگه یه دونه اش رو داری مواظب باش از دستش ندی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگـــ ـی قهـــــ ـر نــــکــ ـن ، دنـــیـ ــا منــــت هیـــــچکــ ـس را نمی کـــــشــ ـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ــم تنــگ مـــی شود ، گـ ــاهـــی بـــرای حــ ـــرف هـای معمـــولــ ـی برای حــــ ـرف هــ ـای ســ ـاده بـــ ـرای «چـــ ـه هـــوای خـــوبـــ ـی» / «دیـشــ ـب چــ ـه خــ ـوردی؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تومیدانیم کزپی هرتقدیر/حکمتی می آید منو فرسایش دل/ ماوتقدیروزمان/ چه شود آخر دلتنگیها؟!؟ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی...؟ آدم های ساده... ساده هم عاشق میشوند ساده صبوری میکنند ساده عشق میورزند ساده می مانند اما...سخت دل میکنند آن وقت که دل میکنند جان میدهند،آدم های ساده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــــاهـــــــــــــــــــــی طوری زمین میخوری که یه عمر باید تمرین بلند شدن از روی زمین رو بکنی وقتی هم بلندشدی همش گیج مـــــــیـــــــــــــزنــــــــــــــــــــــی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ ولگرد هر عابرى را چند قدم بدرقه ميكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد "يكي بود،يكي نبود" را حذف كرد و "يكي هميشه هست" را نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است، من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ، ممکنه فردا نباشيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــت کـه گـرفــت، دیگر مـنـتِ زمیـــن را نــکـش! راهِ آسمـان بـاز است... پر بکش! او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدابگو،زمستانش سردنیست؛جمع کندتکرارفصلهایش را!من درتابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق آرزويم را مي گشايم تا نگويند از هيچ پر است.ياد تو افتخاريست در دارايي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایی ام راتکانده باشی به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه ادم برفی..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عشق بر همه‌چیز پیروز می‌شود، پول به همه‌چیز دست می‌یابد، همه‌چیز به مرگ ختم می‌شود، زمان همه‌چیز را می‌بلعد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی هستند وقتی میخوای بخوابی به جای کلمه شب بخیر میگند مال خودمی اگه یه دونه اش رو داری مواظب باش از دستش ندی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگـــ ـی قهـــــ ـر نــــکــ ـن ، دنـــیـ ــا منــــت هیـــــچکــ ـس را نمی کـــــشــ ـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ــم تنــگ مـــی شود ، گـ ــاهـــی بـــرای حــ ـــرف هـای معمـــولــ ـی برای حــــ ـرف هــ ـای ســ ـاده بـــ ـرای «چـــ ـه هـــوای خـــوبـــ ـی» / «دیـشــ ـب چــ ـه خــ ـوردی؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تومیدانیم کزپی هرتقدیر/حکمتی می آید منو فرسایش دل/ ماوتقدیروزمان/ چه شود آخر دلتنگیها؟!؟ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی...؟ آدم های ساده... ساده هم عاشق میشوند ساده صبوری میکنند ساده عشق میورزند ساده می مانند اما...سخت دل میکنند آن وقت که دل میکنند جان میدهند،آدم های ساده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــــاهـــــــــــــــــــــی طوری زمین میخوری که یه عمر باید تمرین بلند شدن از روی زمین رو بکنی وقتی هم بلندشدی همش گیج مـــــــیـــــــــــــزنــــــــــــــــــــــی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ ولگرد هر عابرى را چند قدم بدرقه ميكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد "يكي بود،يكي نبود" را حذف كرد و "يكي هميشه هست" را نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است، من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ، ممکنه فردا نباشيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــت کـه گـرفــت، دیگر مـنـتِ زمیـــن را نــکـش! راهِ آسمـان بـاز است... پر بکش! او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدابگو،زمستانش سردنیست؛جمع کندتکرارفصلهایش را!من درتابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...!