بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود میگوید: باید ترک کنم! سیگار را, خانه را, زندگی را, دوست را, و باز پکی دیگر می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبیست.... آدم را آرام...آرام...نا آرام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاربودند شکارچیانی که کمانشان را به آهویم نشانه گرفتند به چشمان آهویم قسم خوردم که جانشان را باج بگیرم؛ولی حیف...حیف که آهویم خودش دوست داشت که صیدشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر ميکردم در"قلب"تو 'محکومم به حبس ابد'!! وقتي يکباره جاخوردم زندانبان فريادزد...هے تو آزادے.؛! وصداۓ گام هاي "غريبه اے" که به سلول من مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيال کردي وقتي همراه ديگري ازکنارم ميگذري دنيابه آخررسيده؟دنيايت من بودم که به آخررسيدم ...تواکنون هيچ نيستي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زخمهاي دستم راميبينندوميگويندچراباخود،،!چنين کردي....!ولي کسي زخم دلم رانديد،تابگويدچراباتوچنين کردند،،،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم فقد از خداوند میخواهم که خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟ برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه دارد ، دلــــت رو دست به دست می کنی برای چه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوها اگر اسب بودند، گداها سواره می رفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل ارام باش تا دیگران همچون موج بی قرارت باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــیلی خــــــری اگه فکــــــــ میکنـــــــی با پاکــــــ کــــــــردن شمــــــاره و اس ام اس هاش میتونــــــــی، گنـــــــــدی کـــــــه به احساستــــــــ زد رو فرامـــــــوش کنــــــی………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا سی خوم و خوت خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت بدی و رنج و عذاب دیرِ تو بو بهترین روز خدا سی خوم و خوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله رو تو یه کتاب خوندم... هیچ کس دوست تو نیست و هیچ کس دشمنت نیست.... بلکه همه ی انسانها آموزگارت هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها، تحمل تنهایی،بهتر از گدایی محبته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت نوشتیم بابا نان داد! بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه “جوانی اش” را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معدن زغال سنگ از تکه زغالی دلگیر شد... از زمانی که تکه زغال گمان کرد بهتر سیاه می کند !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود میگوید: باید ترک کنم! سیگار را, خانه را, زندگی را, دوست را, و باز پکی دیگر می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبیست.... آدم را آرام...آرام...نا آرام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاربودند شکارچیانی که کمانشان را به آهویم نشانه گرفتند به چشمان آهویم قسم خوردم که جانشان را باج بگیرم؛ولی حیف...حیف که آهویم خودش دوست داشت که صیدشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر ميکردم در"قلب"تو 'محکومم به حبس ابد'!! وقتي يکباره جاخوردم زندانبان فريادزد...هے تو آزادے.؛! وصداۓ گام هاي "غريبه اے" که به سلول من مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيال کردي وقتي همراه ديگري ازکنارم ميگذري دنيابه آخررسيده؟دنيايت من بودم که به آخررسيدم ...تواکنون هيچ نيستي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زخمهاي دستم راميبينندوميگويندچراباخود،،!چنين کردي....!ولي کسي زخم دلم رانديد،تابگويدچراباتوچنين کردند،،،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم فقد از خداوند میخواهم که خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟ برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه دارد ، دلــــت رو دست به دست می کنی برای چه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوها اگر اسب بودند، گداها سواره می رفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل ارام باش تا دیگران همچون موج بی قرارت باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــیلی خــــــری اگه فکــــــــ میکنـــــــی با پاکــــــ کــــــــردن شمــــــاره و اس ام اس هاش میتونــــــــی، گنـــــــــدی کـــــــه به احساستــــــــ زد رو فرامـــــــوش کنــــــی………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا سی خوم و خوت خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت بدی و رنج و عذاب دیرِ تو بو بهترین روز خدا سی خوم و خوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله رو تو یه کتاب خوندم... هیچ کس دوست تو نیست و هیچ کس دشمنت نیست.... بلکه همه ی انسانها آموزگارت هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها، تحمل تنهایی،بهتر از گدایی محبته........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت نوشتیم بابا نان داد! بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه “جوانی اش” را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معدن زغال سنگ از تکه زغالی دلگیر شد... از زمانی که تکه زغال گمان کرد بهتر سیاه می کند !!