بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست با تو که بودم چقدر از من می گفتم... اما از وقتی رفتم دیگرنمی توانم از من بگویم چون دیگر کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي سرگذشت درگذشت آرزوهاست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل كوچه همه رفتند ولي ما مانديم حقمان است اگر بي كس و تنها مانديم هيچ تقصير كسي نيست اگر رنجوريم روشني هست خدا هست فقط ما كوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـو بـه کـجـا شـکـایـت کـنـم ؟ ایـنـجـا هـمـه طـرفـدار تــو هـسـتـنـد ... جــســمــم روحــم قــلــبــم قــلــمــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم ، که هزاران خزان برگی از یادترا زرد نمی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم شده مثل ی کودک نابینا.... که هر روز واسه ماهی مرده اش غذا میریزد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به تو بود و تو چشمت به ساعتـــ! تو قرار داشتی و من بی قراری....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره اییت که در نبودشان احساس میکنی.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر دردی دارن ابدی اسمش را گذاشته‌اند "یار" هم در بودنش می‌نالند، هم در نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــه شعر میگویم نــــــــــه آرایهـ ادبـ بـــــــــــــــــــــا زبانـ سادهـ میگویمـ کسیـ را میخواهمـ که تنها برایـ لحظهـ ایـ بیـ منتـ بیـ توقعـ بهـ حرفـ هایمـ گوشـ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یکیو داشته باشه ک وقتی خسته .. داغون .. پکر و عصبی بودی .. اذت نپرسه چرا؟! فقط دستتو بگیره بگه بلند شو بریم یه دور بزنیم.. دوست ندارم این شکلی ببینمت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : حالَت را نمـی پُـرسم می دانـَم خـوبی,  عَکـس هـایَت هَمه با لَبـخَنـدنـد!! و نِمـی دانـِسـت عَکــاس که می گویَد سیـــــب… مــن یـاد حماقـَــتِ حَـوّا مـی افتـم و پـوزخَنــــد می زنـم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویـا هـا را ول کن دلم  هـیـچ " تـو "یی دوستت نداشته  حـتـی " تـو"هـای رویــاهـایـت نـیـز بـا " تـو " هـای دیگر رفـتـه انـد  بـلـند شـو  رویـــا دیـدن بس اســــــت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم در خوراك، ميانه روى می کردند، بدنهـايشان اسـتوار و سـلامت مى ‏شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مزيت راست گفتن اينكه نميخواد بياد بياري كه قبلا چي گفتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عینکی می خواستم که ببینم چقدر از تو دور شده ام  وای نمی دانم تو چرا زیر لب می گویی "تلسکوپ ، تلسکوپ"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست با تو که بودم چقدر از من می گفتم... اما از وقتی رفتم دیگرنمی توانم از من بگویم چون دیگر کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي سرگذشت درگذشت آرزوهاست !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل كوچه همه رفتند ولي ما مانديم حقمان است اگر بي كس و تنها مانديم هيچ تقصير كسي نيست اگر رنجوريم روشني هست خدا هست فقط ما كوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـو بـه کـجـا شـکـایـت کـنـم ؟ ایـنـجـا هـمـه طـرفـدار تــو هـسـتـنـد ... جــســمــم روحــم قــلــبــم قــلــمــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطرم ، که هزاران خزان برگی از یادترا زرد نمی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم شده مثل ی کودک نابینا.... که هر روز واسه ماهی مرده اش غذا میریزد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمم به تو بود و تو چشمت به ساعتـــ! تو قرار داشتی و من بی قراری....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره اییت که در نبودشان احساس میکنی.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این شهر دردی دارن ابدی اسمش را گذاشته‌اند "یار" هم در بودنش می‌نالند، هم در نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــه شعر میگویم نــــــــــه آرایهـ ادبـ بـــــــــــــــــــــا زبانـ سادهـ میگویمـ کسیـ را میخواهمـ که تنها برایـ لحظهـ ایـ بیـ منتـ بیـ توقعـ بهـ حرفـ هایمـ گوشـ کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یکیو داشته باشه ک وقتی خسته .. داغون .. پکر و عصبی بودی .. اذت نپرسه چرا؟! فقط دستتو بگیره بگه بلند شو بریم یه دور بزنیم.. دوست ندارم این شکلی ببینمت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : حالَت را نمـی پُـرسم می دانـَم خـوبی,  عَکـس هـایَت هَمه با لَبـخَنـدنـد!! و نِمـی دانـِسـت عَکــاس که می گویَد سیـــــب… مــن یـاد حماقـَــتِ حَـوّا مـی افتـم و پـوزخَنــــد می زنـم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویـا هـا را ول کن دلم  هـیـچ " تـو "یی دوستت نداشته  حـتـی " تـو"هـای رویــاهـایـت نـیـز بـا " تـو " هـای دیگر رفـتـه انـد  بـلـند شـو  رویـــا دیـدن بس اســــــت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم در خوراك، ميانه روى می کردند، بدنهـايشان اسـتوار و سـلامت مى ‏شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مزيت راست گفتن اينكه نميخواد بياد بياري كه قبلا چي گفتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عینکی می خواستم که ببینم چقدر از تو دور شده ام  وای نمی دانم تو چرا زیر لب می گویی "تلسکوپ ، تلسکوپ"