بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ستاره داشتیم که اونم یه شب که مسته خواب بودم به یکی دیگه چشمک زد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا که بیخوابم..! روزا که فقط خیره ام به در دیوار..! غذامو که با بغض میبرم تو شکمم..! حالا بابا مامان انتظار دارن چاقم بشم.......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ان هنگام زیباست.که ادمی بداند فکری به خاطرش درهیاهوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس شه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی دلـــم میخواد... دمپـایی هام رو پــا به پــا بپوشم ... تا ببینم هنوز مثل بچگیام حواست به مــن هست مادر (♥)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اتفاق كودكي... روي مبل خوابت ميبره اونوقت صبح كه بيدار مي شي روي تختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنهادم  سرنهادم به این عشق و سودا حرفم راست است و از حرف خود برنمیگردم خدایا مرا او دوست دارد  اگر بمیرم و بمانم نیز بر عشقش سر نهادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدیسی گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پر خونی دارد شیطان از کسای که از گناهانشان ایمان قوی تری پیدا میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه 1 نخود بدزدد دزد است بی نقشه و خود بخود بدزدد دزد است ما درس یکیم و دیگران درس چهار استاد زدرس خود بدزدد دزد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع تنها موجودی است در این عالم که در انبوه جمع:تنها است" در بحبوحه خلق ساکت است. قلب انجمن است و بیگانه باانجمن . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــيـگـــن پــــشت ســـرمســـافـــراب بـــريـــزي بـــــرميگـــــردهـــ اشـــــك كــــه ازابـــ زلالــتره "پــــس چـــرامسـافرمــن بــــــرنميــــــــــگــــــردهـــــــــــــــــ؟!؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی است که در تصرف خداست... قلبتون آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه چون خالی از انسان های بی ارزشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ستاره داشتیم که اونم یه شب که مسته خواب بودم به یکی دیگه چشمک زد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا که بیخوابم..! روزا که فقط خیره ام به در دیوار..! غذامو که با بغض میبرم تو شکمم..! حالا بابا مامان انتظار دارن چاقم بشم.......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ان هنگام زیباست.که ادمی بداند فکری به خاطرش درهیاهوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی را که دوسـت بـداری از او ضعیف تری زیرا برای “راضـی نگـه داشتـنش” حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس شه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهی دلـــم میخواد... دمپـایی هام رو پــا به پــا بپوشم ... تا ببینم هنوز مثل بچگیام حواست به مــن هست مادر (♥)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين اتفاق كودكي... روي مبل خوابت ميبره اونوقت صبح كه بيدار مي شي روي تختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنهادم  سرنهادم به این عشق و سودا حرفم راست است و از حرف خود برنمیگردم خدایا مرا او دوست دارد  اگر بمیرم و بمانم نیز بر عشقش سر نهادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدیسی گذشته ای دارد و هر گناهکاری آینده ای......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پر خونی دارد شیطان از کسای که از گناهانشان ایمان قوی تری پیدا میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه 1 نخود بدزدد دزد است بی نقشه و خود بخود بدزدد دزد است ما درس یکیم و دیگران درس چهار استاد زدرس خود بدزدد دزد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع تنها موجودی است در این عالم که در انبوه جمع:تنها است" در بحبوحه خلق ساکت است. قلب انجمن است و بیگانه باانجمن . . . . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــيـگـــن پــــشت ســـرمســـافـــراب بـــريـــزي بـــــرميگـــــردهـــ اشـــــك كــــه ازابـــ زلالــتره "پــــس چـــرامسـافرمــن بــــــرنميــــــــــگــــــردهـــــــــــــــــ؟!؟!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی است که در تصرف خداست... قلبتون آرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با ارزشه چون خالی از انسان های بی ارزشه