بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الـــهی دســـتم گـــیر که دســـت آویز نـــدارم و عـــذرم بپــذیر که پــای گــریـــز نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــسی چیــزی را در دل پنهــان نکنــد جــز آنکــه در لغــزش هــای زبــان ، و رنــگ رخســار آشکــار شــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی کــه کــردارش او را بــه جــایــی نــرســانــد ، افتخــارات خــانــدانــش هــم او را بــه جــایــی نخــواهــد رســانــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن.. و برای اداره کردن دیگران از قلبت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهـاب حـسـیـنـی -- مــدار صــفــر درجـــه : هـــر وقــت ديــدي حــريـــف داره بــرنـــده مـــيــشــه يـــه لــبــخــنـــــد بـــــزن تــــا بـــه بـــردش شـــک کـــــنــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتـی اون آدمـی کـه اشـک تـو چـشـمـاش بـود و اومـد کـه از غـمـش بــگــه.......... ولــــــــی . . بــه عــشــق دوســتـای مـجـازیـش جـوک گـفـت تـا دوسـتـاش یـه لـبـخـنـد قـشـنـگ بــزنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا می روم روی در روی علفهای روئیده  بر دیوارکهنه می ایستم  و همه گناهان خودم را یکجا اعتراف می کنم بخشیده خواهم شد به یقین علفها بی واسطه با خدا سخن می گویند ...حسین پناهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خــــانــــه ای کـــه بــــزرگــــتـــرهــــا کــــوچــــکـــــ مــی شــــونـــد کــــوچـــکتـــرهــا بــزرگـــــــ نــمـــی شــــونـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو انجام ندادن تکالیف مدرسه همراهیم میکرد تا موقع کتک خوردن تنها نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا از اوناشیم کـه اگـرم ظاهرمـون بـه قشنگی خیلیـا نیـست , پیـش خودمـون خوشالیـم کـه باطنمـون از خیلیـا قشنگتـره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الـــهی دســـتم گـــیر که دســـت آویز نـــدارم و عـــذرم بپــذیر که پــای گــریـــز نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کــسی چیــزی را در دل پنهــان نکنــد جــز آنکــه در لغــزش هــای زبــان ، و رنــگ رخســار آشکــار شــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی کــه کــردارش او را بــه جــایــی نــرســانــد ، افتخــارات خــانــدانــش هــم او را بــه جــایــی نخــواهــد رســانــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن.. و برای اداره کردن دیگران از قلبت!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـهـاب حـسـیـنـی -- مــدار صــفــر درجـــه : هـــر وقــت ديــدي حــريـــف داره بــرنـــده مـــيــشــه يـــه لــبــخــنـــــد بـــــزن تــــا بـــه بـــردش شـــک کـــــنــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتـی اون آدمـی کـه اشـک تـو چـشـمـاش بـود و اومـد کـه از غـمـش بــگــه.......... ولــــــــی . . بــه عــشــق دوســتـای مـجـازیـش جـوک گـفـت تـا دوسـتـاش یـه لـبـخـنـد قـشـنـگ بــزنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا می روم روی در روی علفهای روئیده  بر دیوارکهنه می ایستم  و همه گناهان خودم را یکجا اعتراف می کنم بخشیده خواهم شد به یقین علفها بی واسطه با خدا سخن می گویند ...حسین پناهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خــــانــــه ای کـــه بــــزرگــــتـــرهــــا کــــوچــــکـــــ مــی شــــونـــد کــــوچـــکتـــرهــا بــزرگـــــــ نــمـــی شــــونـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو انجام ندادن تکالیف مدرسه همراهیم میکرد تا موقع کتک خوردن تنها نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا از اوناشیم کـه اگـرم ظاهرمـون بـه قشنگی خیلیـا نیـست , پیـش خودمـون خوشالیـم کـه باطنمـون از خیلیـا قشنگتـره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!