بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون نیست... زندگی قافیه باران است... زندگی دیپلماسی تضاد هاست... زندگی دموکراسی قفس هاست... زندگی درام صبح فردا هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تامحبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار : عمر شما ...چند روزی بیش نیست....هر روز می گذرد کدام را انتخاب می کنی ؟؟ برگشت به راه راست ادامه گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يــــــادت رفت بـــدان همـــيشه يکي خيلي بـــيادتـــــه خيلي ...!! . . جـنــــاب {عـــزرائــيل} را ميگـوئيم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف ِ سفید روی ِ همه ی ِ چیزهای ِ رنگارنگ پرده می کشد ... ، لعنتی امّا ... پرده از روی ِ هر چه خاطره ی ِ رنگارنگ برمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت خدا یعنی اینکه وقتی همه در ها به روت بسته شد و خیلی دیر رفتی پیش خدات تا کمکت کنه بعد چند ساعت بت زنگ بزنن بگن مشکلت حل شده.کاش مام مثل خودش هواشو پیش بنده هاش داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــام بـــایـــد گـــفـــت : بـــه ارواح جـــدم ، نـــیـــســـتـــی در حـــدم .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمیخوریم  . . پول تو جیبی من  . . پول پاستیل شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف برای پوشاندن سیاهی بارید و از شرمساری آب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برف میاد ما تو فکر برف بازی هستیم غافل از اینکه یکی باید با آب یخ ظرف‌ها رو بشوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتــا فـکــر مـی کـنـم.... مـــرگ.... طـبـیـعــی تـریــن اتـفــاق عــادیـه کــه هــیـچ وقـت بـهــش عــادت نـمـی کـنــیــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم ؛ امامی که از اعمالمان رضا نباشد را نمیتوان رضا خواند ...  آقا ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین مکان دنیا نه کعبه است نه واتیکان نه بیت المقدس... بلکه خانه ایست که در آن((پدر و مادر)) حرمت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت از دشوارترین کارهای بندگان است: قضاوت منصفانه درباره خویشٰ؛ کمک به برادر با همه امکانات و یاد خدا در همه احوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریـــمه مشـــق امشــب...! صـــد بار بنویس...! آقایـی کــه یـــادش نبــــودم...! در قُنـــوت نمـــازش {یـــادم} کـــرد...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون نیست... زندگی قافیه باران است... زندگی دیپلماسی تضاد هاست... زندگی دموکراسی قفس هاست... زندگی درام صبح فردا هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تامحبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار : عمر شما ...چند روزی بیش نیست....هر روز می گذرد کدام را انتخاب می کنی ؟؟ برگشت به راه راست ادامه گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يــــــادت رفت بـــدان همـــيشه يکي خيلي بـــيادتـــــه خيلي ...!! . . جـنــــاب {عـــزرائــيل} را ميگـوئيم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف ِ سفید روی ِ همه ی ِ چیزهای ِ رنگارنگ پرده می کشد ... ، لعنتی امّا ... پرده از روی ِ هر چه خاطره ی ِ رنگارنگ برمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت خدا یعنی اینکه وقتی همه در ها به روت بسته شد و خیلی دیر رفتی پیش خدات تا کمکت کنه بعد چند ساعت بت زنگ بزنن بگن مشکلت حل شده.کاش مام مثل خودش هواشو پیش بنده هاش داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــام بـــایـــد گـــفـــت : بـــه ارواح جـــدم ، نـــیـــســـتـــی در حـــدم .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمیخوریم  . . پول تو جیبی من  . . پول پاستیل شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف برای پوشاندن سیاهی بارید و از شرمساری آب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برف میاد ما تو فکر برف بازی هستیم غافل از اینکه یکی باید با آب یخ ظرف‌ها رو بشوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتــا فـکــر مـی کـنـم.... مـــرگ.... طـبـیـعــی تـریــن اتـفــاق عــادیـه کــه هــیـچ وقـت بـهــش عــادت نـمـی کـنــیــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم ؛ امامی که از اعمالمان رضا نباشد را نمیتوان رضا خواند ...  آقا ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین مکان دنیا نه کعبه است نه واتیکان نه بیت المقدس... بلکه خانه ایست که در آن((پدر و مادر)) حرمت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت از دشوارترین کارهای بندگان است: قضاوت منصفانه درباره خویشٰ؛ کمک به برادر با همه امکانات و یاد خدا در همه احوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریـــمه مشـــق امشــب...! صـــد بار بنویس...! آقایـی کــه یـــادش نبــــودم...! در قُنـــوت نمـــازش {یـــادم} کـــرد...!!!