بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفه‎ هايم‎ از‎ قليان‎ نيست‎.... خاطرات‎ توست‎ که‎ در‎ دلم‎ خاک‎ ميخورد‎....!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آفریقا هر 5 ثانیه یک کودک از گرسنگی میمیرد شکست عشقی تو، بسیار مسخره و مضحک به نظر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوای تو نبودن چیزی جز دیــــــــوونگی نیست زندگی بدون اسمت دیگه اسمش زندگی نیست توی فـکر تو که باشم توی یه دنیای دیگه‌ام تازه از حالی که دارم خـیلی چیزا رو نمیگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــوی دنــیـــــا بـــه دنــبــــال چـــشــــم زیــبــــا نـــبــاش، ســـعـی کــن مــعــنــــای نـــگـــــاه زیــبــــا رو بـــفــهــــمـــــــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد غرور سکوت .............................. زن احساس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟﻢ ﺧﻴﻠـــﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛــــﺴﻲ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﻜﺴـــﺘﻢ ﺩﺍﺩ.. (,_,")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها گاه از جنس اشکند.... و گاه از جنس بغض گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند گاه هق هق می شوند و می بارند دلتنگی من برای تو اما جنس غریبی دارد...!!!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه را عــزیــز داشتـــم بــه خـــدا ســپــردمــ دســـتان خـــدا را تــرجـــیح داد و... رفــت ، رفـــت ، رفــــــــــــــــــت!! کـــاش کســی مــرا بــه خـــدا می ســپرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به حرف دل گوش نکن ،چون دل با کشمش گرمیش میکنه ؛ با یه نخودچی سردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر من لباس متهمان در دادگاه یا زندان نیست چادر من برای نشان دادن فقر در سریال ها و فیلم ها نیست چادر من تاج بندگی من است بگذار به چادرت "پیله" کنند به "پروانه" شدنت می ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوانی می گریز از یار بد یاربد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرفه‎ هايم‎ از‎ قليان‎ نيست‎.... خاطرات‎ توست‎ که‎ در‎ دلم‎ خاک‎ ميخورد‎....!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در آفریقا هر 5 ثانیه یک کودک از گرسنگی میمیرد شکست عشقی تو، بسیار مسخره و مضحک به نظر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هوای تو نبودن چیزی جز دیــــــــوونگی نیست زندگی بدون اسمت دیگه اسمش زندگی نیست توی فـکر تو که باشم توی یه دنیای دیگه‌ام تازه از حالی که دارم خـیلی چیزا رو نمیگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــوی دنــیـــــا بـــه دنــبــــال چـــشــــم زیــبــــا نـــبــاش، ســـعـی کــن مــعــنــــای نـــگـــــاه زیــبــــا رو بـــفــهــــمـــــــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد غرور سکوت .............................. زن احساس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟﻢ ﺧﻴﻠـــﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛــــﺴﻲ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﻜﺴـــﺘﻢ ﺩﺍﺩ.. (,_,")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها گاه از جنس اشکند.... و گاه از جنس بغض گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند گاه هق هق می شوند و می بارند دلتنگی من برای تو اما جنس غریبی دارد...!!!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه را عــزیــز داشتـــم بــه خـــدا ســپــردمــ دســـتان خـــدا را تــرجـــیح داد و... رفــت ، رفـــت ، رفــــــــــــــــــت!! کـــاش کســی مــرا بــه خـــدا می ســپرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به حرف دل گوش نکن ،چون دل با کشمش گرمیش میکنه ؛ با یه نخودچی سردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر من لباس متهمان در دادگاه یا زندان نیست چادر من برای نشان دادن فقر در سریال ها و فیلم ها نیست چادر من تاج بندگی من است بگذار به چادرت "پیله" کنند به "پروانه" شدنت می ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاتوانی می گریز از یار بد یاربد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک های ما به هوا رفتند و در دست هیچ کودکی نیامدند آسمان هم امانت دار خوبی نبود... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مواظب جفتک انداختن اونی که خررررر فرضش کردی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی گونه های یک دختر بخاطر شرم و حیاش از هر آرایشی زیبنده تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ســکـــوت هــمــيــشــــه مــعــنــــــی ســـکــوت را نـــــدارد ؛ گــــاهــی ســـکــوت يـــعـــنــــی : س: ســــــاعــت هــــای ک: کــســـــری و: وجـــــود ت: تــــو ... ! "