بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زدعا کاش فراموش نسازند رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل مسافر و آب ... صبح‌ها زنی باید باشد که پشت ِ سر مرد نگاه بریزد ... ، وگرنه مرد برنمی‌گردد ... ، به خانه هم برگردد امّا به خودش برنمی‌گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـبـال کـسـی نـیـستـم. . . کـه وقـتـی مـیـگـم مـیـرم بـگـه نـرو. . . کـسی رو مـیـخـوام کـه وقـتـی گـفـتـم مـیـرم. . . بـگـه صـبـر کـن مـنـم بـاهـات مـیـام تـنـها نـــــــرو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین خرید دنیا،خرید عصا برای پدرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم از اون احسان تو قصه ی ماه عسل می خواد؛ با وفا؛ سر به زیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے بعضیــــا نبـــایــב פֿــــوבت بـاشــــے... بـایــב یڪــــے شبیــــہ פֿـــــوבش باشے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست...! خواستند از (عشق) آغوش وبوسه را حذف كنند... (عشق) از آغوش و بوسه حذف شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی کـسی تـــــــو را عـاشقـانـــــــه دوست دارد شیـوه ی بیــان اســم تـو در صــدای او مـتـفـاوت است ... و تــــو مـی دانـی کـه نـامتت در لـبهـای او ایـمـن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان اگر خدا میبخشد محض گل روی مجتبی میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چه ساده لوح اند ...     آنان که میپندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام !     و نمی دانند که من ...دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیتونــــی با حرفات به کســـی کمک کنـــی با سکــــوتت این کارو بکـــن! هومـــن برق نـــورد-ساختمـــان پزشکــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایـــــــــــــی کـــــــــــــه اوضاشـــــــــــــون آســـــــــــــو پاســـــــــــــه ؛؛؛ شـــــــرف دارن بــــــه اونایـــــــــــــی کــــــه کاراشـــــون لاســــــو خاصـــــــــــــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه هرسرتارمویت دوصدهنرباشد هنربه کارنیایداگربخت بدباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه ذخیره کرد عمر و زمانه  بهتره بیشتر تو صرف زمان دقت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زدعا کاش فراموش نسازند رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل مسافر و آب ... صبح‌ها زنی باید باشد که پشت ِ سر مرد نگاه بریزد ... ، وگرنه مرد برنمی‌گردد ... ، به خانه هم برگردد امّا به خودش برنمی‌گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـبـال کـسـی نـیـستـم. . . کـه وقـتـی مـیـگـم مـیـرم بـگـه نـرو. . . کـسی رو مـیـخـوام کـه وقـتـی گـفـتـم مـیـرم. . . بـگـه صـبـر کـن مـنـم بـاهـات مـیـام تـنـها نـــــــرو. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین خرید دنیا،خرید عصا برای پدرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم از اون احسان تو قصه ی ماه عسل می خواد؛ با وفا؛ سر به زیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے بعضیــــا نبـــایــב פֿــــوבت بـاشــــے... بـایــב یڪــــے شبیــــہ פֿـــــوבش باشے...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب روزگاريست...! خواستند از (عشق) آغوش وبوسه را حذف كنند... (عشق) از آغوش و بوسه حذف شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی کـسی تـــــــو را عـاشقـانـــــــه دوست دارد شیـوه ی بیــان اســم تـو در صــدای او مـتـفـاوت است ... و تــــو مـی دانـی کـه نـامتت در لـبهـای او ایـمـن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش …