بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدایه چیزی روازآدم میگیره بهترشوبهش میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی که آرزوت بود رسیدی تازه میفهمی آرزوش زیباتر ازداشتنش بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی دراین است که،بی خبردعایت کنند.نبینی نگاهت کنند،ندانی ودوستت داشته باشند... "زندگی زیباست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى یعنى:بخند هر چند كه غمگینى،ببخش هرچندمسكینى،فراموش كن هر چند كه دلگیرى،اینگونه بودن زیباست هر چند كه آسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری اگر تنهاترین تنهایان شوم،باز هم خدا هست،او جانشین همه نداشتنهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها منم شیفته ی آن چه در تو به دیده نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم،قلب هایی است که جذب می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه راازدوش مورچه انداخت،مورچه دانه را دوباره بردوش گذاشت وبه خداگفت:گاهی یادم می رودکه هستی کاش بیشترنسیم می وزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه انسان راغرق میکند،درآب افتادن نیست،بلکه زیرآب ماندن است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدایه چیزی روازآدم میگیره بهترشوبهش میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی که آرزوت بود رسیدی تازه میفهمی آرزوش زیباتر ازداشتنش بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی دراین است که،بی خبردعایت کنند.نبینی نگاهت کنند،ندانی ودوستت داشته باشند... "زندگی زیباست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى یعنى:بخند هر چند كه غمگینى،ببخش هرچندمسكینى،فراموش كن هر چند كه دلگیرى،اینگونه بودن زیباست هر چند كه آسان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری اگر تنهاترین تنهایان شوم،باز هم خدا هست،او جانشین همه نداشتنهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها منم شیفته ی آن چه در تو به دیده نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه ی زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم،قلب هایی است که جذب می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه راازدوش مورچه انداخت،مورچه دانه را دوباره بردوش گذاشت وبه خداگفت:گاهی یادم می رودکه هستی کاش بیشترنسیم می وزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه انسان راغرق میکند،درآب افتادن نیست،بلکه زیرآب ماندن است