بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــابـــســـتـــان هـــم روبـــه پـــایـــان اســـت... و مـــن هـــمـــچـــنـــان در حـــســـرت خـــوردن بـــســـتـــنـــی دونـــفـــری، بـــا یـــک قـــاشـــق مـــانـــدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو ســـکـــوت خــســتــه ی بــاور مــن ؛ســایــه هــم فــکــر جــدایـی مـی کـنـه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیـزی را بـهـانـه کـن... بـرگـرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته اونی نیست ک خوابیده...... خسته اونیه ک نمیتونه بخوابه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی یه طرفش خوب نیست ازخیابونش بگیر تا احساسش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی ام بد نیست اما خسته شده ام بس تکراری شده نقش هایم.. این بار به جای آه راهم را میکشم و میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت غربت آنست که بدانند کجایی و نگیرند سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت رابطه های امروز اینکه باهم میمونن تاکسی دوستشون داشته باشه نه اینکه همدیگرو دوست داشته باشن ..... واین یعنی عشق دروغ محضه وبس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحم میشود . . . . . کسی که میداند از ته دل دوستش داری........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــرشي ز دل شكستـــه انداختــــه ام آهستـــه بيـــا شيشـــه به پايت نـــرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی شاخ و دم ندارد ! همین که ساعت ها و روزها  به فکر و خیال کسی هستی  که به فکرت نیست  خود نوعی دیوانگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم میگفتند  چشمها دروغ نمیگویند ،اما ... چشم هم چشمهای قدیم !! S.y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیــ ـــل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتــ ــی محبت کردم و تنها شدم، وقتــ ــی دوست داشتم و تنها ماندم… دانستـــ ـــم باید تنــ ـــها شد و تنــ ــها ماند تا خــ ــــدا را فهمــ ــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روي دلم نگذار!! ميسوزي ! داغ خيلي چيزها به دلم مانده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ماندن درکنار او باقی نخوهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نگران هیچ چیز نیستم مثل رودخانه ای خشک که از سد عبور میکند و هیچ کس نمیداند که میرود یا باز میگردد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــابـــســـتـــان هـــم روبـــه پـــایـــان اســـت... و مـــن هـــمـــچـــنـــان در حـــســـرت خـــوردن بـــســـتـــنـــی دونـــفـــری، بـــا یـــک قـــاشـــق مـــانـــدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو ســـکـــوت خــســتــه ی بــاور مــن ؛ســایــه هــم فــکــر جــدایـی مـی کـنـه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیـزی را بـهـانـه کـن... بـرگـرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته اونی نیست ک خوابیده...... خسته اونیه ک نمیتونه بخوابه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی یه طرفش خوب نیست ازخیابونش بگیر تا احساسش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی ام بد نیست اما خسته شده ام بس تکراری شده نقش هایم.. این بار به جای آه راهم را میکشم و میروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که ندانند کجایی و بگیرند سراغت غربت آنست که بدانند کجایی و نگیرند سراغت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت رابطه های امروز اینکه باهم میمونن تاکسی دوستشون داشته باشه نه اینکه همدیگرو دوست داشته باشن ..... واین یعنی عشق دروغ محضه وبس!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحم میشود . . . . . کسی که میداند از ته دل دوستش داری........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــرشي ز دل شكستـــه انداختــــه ام آهستـــه بيـــا شيشـــه به پايت نـــرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانگی شاخ و دم ندارد ! همین که ساعت ها و روزها  به فکر و خیال کسی هستی  که به فکرت نیست  خود نوعی دیوانگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدیم میگفتند  چشمها دروغ نمیگویند ،اما ... چشم هم چشمهای قدیم !! S.y

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیــ ـــل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتــ ــی محبت کردم و تنها شدم، وقتــ ــی دوست داشتم و تنها ماندم… دانستـــ ـــم باید تنــ ـــها شد و تنــ ــها ماند تا خــ ــــدا را فهمــ ــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روي دلم نگذار!! ميسوزي ! داغ خيلي چيزها به دلم مانده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ماندن درکنار او باقی نخوهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نگران هیچ چیز نیستم مثل رودخانه ای خشک که از سد عبور میکند و هیچ کس نمیداند که میرود یا باز میگردد