بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگـز تمامـت را بـرای کـسی رو نکـن بگـذار کمـی دستت نیافـتنی باشـی آدم هـا تمامـت که کنند رهـــــایت می کنـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... اینهمه دل در دنیا هست , که هیچ کدام برایم تنگ نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را وقت دلتنگی خود دارم و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شـناخت آدمـا فقـط کافیـه خـلاف میلـشون عـمل کنـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــه همیــن بــوده دعــاهای بیهــوده در آغــوش تکــرار خــواب و بیــداری تـــــو و مــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آهنگی که گوش میدهم به هرزبانی که باشدبغضم رامیشکند... نمیدانم بغضم ب چند زبان زنده دنیازنده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد تا زودس برگرد این دل هر روز برایت تنگ تر میشود  نکند روزی بیایی که از تنگی دلم جایی برایت نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اینکه صبح ها… دلت نمی خواهد بیدار شوی.. از تنبلی نیست! خسته ای از زندگی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دیگر حوصله ای نیست، تورا هم نيست؛خوب ميدانم! اما چه مي توان كرد،زندگيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خوب خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، گذشت میکنن . خوبن، از خودت و اشتباهاتت با هم میگذرن اونام آدمن دیگه، خوب بودنشان حدی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میـزد گلـم و من گلـی بودم در باغـچه ی دلش امـا او باغبـان عاشقی نبـود گاهی سـر می زد و دل مـی برد! بعدها دانـستم که مـن تنـها نبودم او باغـبان گل هـای زیـادی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــگر از آن همه شیطــنت و شلوغی خبــری نیست انقدر بخـــاطر ضبدرهای جلوی اسمم چوب روزگــار را خوردم که تبـــدیل شـدم به ساکــــــــــت ترین شاگـــــرد کلاس زنـــدگی :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها " یه شب " چند روز طول میکشه از سر دلتنگی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود گاهی برای خودم همیشه برای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگـز تمامـت را بـرای کـسی رو نکـن بگـذار کمـی دستت نیافـتنی باشـی آدم هـا تمامـت که کنند رهـــــایت می کنـند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست  ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !!!