بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز زیر باران به انتظارت میمانم امارهگذران گمان میکنن دیوانه ام دلم میخواهددادبزنم که من دیوانه نیستم فقط منتظرم منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش اختیار زمان دست من بود تا انقدر زمان با تو بودن را طولانی کنم که زمانی برای دور از تو بودن  نمانده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــــــاران مـــیــبـارد و مـــــــن تـــــمـــامِ روز را بـــدونِ چــــــتــر بـــه تــــــــو فــکــــر مــی کــــــردم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیه یک مَرد, مُخدری هست بنام زن نبودن و دوریش خُماری می آورد.. آب میکُند اُبُهت مَرد را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخـــم ها هـــیچوقــت درســت نمیشن یا جـــاشون میمونه یا یــــادشــــون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـتـنـت را صـاحـب اخـتـیـار بـودی امـا . . . هــرگــــز فــــرامــــوش نــــکــــن ! قــرار نـبــود ایـنــطــور تـمـــام شـــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو فکر تو شب و بیداری منو مرور کارای تو و بیتابی بگو جایی بجز تختت نمیخوابی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست!! دلتنگی توست که به لرزه انداخته... چهار ستون دلم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر… هر بار که به من نزدیک میشوی… باور میکنم هنوز میتوان زندگی را دوست داشت از من فاصله بگیر… خسته ام از امید های کوتاه… از زندگی در خیال…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار عالم است؛؛ وقتی حرف های بسیار؛؛ داشته و نتوانی؛؛ بیان کنی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از گذشته ها که میشود، سوت ممتدی مغزم را فریاد میزند... . . حس تنفر همیشگی ام به احساسات دخترانه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـــــــیه بــده.... امــا! بـه شـانـه های کســـی کــه اگــر خوابـتــــــــــ بـــــرد ،  ســـــرت را زمیـــــــن نگــــذارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز زیر باران به انتظارت میمانم امارهگذران گمان میکنن دیوانه ام دلم میخواهددادبزنم که من دیوانه نیستم فقط منتظرم منتظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش اختیار زمان دست من بود تا انقدر زمان با تو بودن را طولانی کنم که زمانی برای دور از تو بودن  نمانده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــــــاران مـــیــبـارد و مـــــــن تـــــمـــامِ روز را بـــدونِ چــــــتــر بـــه تــــــــو فــکــــر مــی کــــــردم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگیه یک مَرد, مُخدری هست بنام زن نبودن و دوریش خُماری می آورد.. آب میکُند اُبُهت مَرد را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخـــم ها هـــیچوقــت درســت نمیشن یا جـــاشون میمونه یا یــــادشــــون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـتـنـت را صـاحـب اخـتـیـار بـودی امـا . . . هــرگــــز فــــرامــــوش نــــکــــن ! قــرار نـبــود ایـنــطــور تـمـــام شـــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه تمام شيرها پاكتي اند وقتي كه تمام پتنگها صورتي اند وقتي كه دوپينگ پهلوان ميسازد ايراد مگير عشق ها ساعتي اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دنیا دنیــــــای سردیست از محبت تو گرفته تا عشق من که روزی داغ داغ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نمی کند عزیزم...! در خوب ترین جای جهان جا داری نفسم...! جایی که دست هیچ کسی به تو نمی رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو فکر تو شب و بیداری منو مرور کارای تو و بیتابی بگو جایی بجز تختت نمیخوابی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست!! دلتنگی توست که به لرزه انداخته... چهار ستون دلم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر… هر بار که به من نزدیک میشوی… باور میکنم هنوز میتوان زندگی را دوست داشت از من فاصله بگیر… خسته ام از امید های کوتاه… از زندگی در خیال…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار عالم است؛؛ وقتی حرف های بسیار؛؛ داشته و نتوانی؛؛ بیان کنی؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از گذشته ها که میشود، سوت ممتدی مغزم را فریاد میزند... . . حس تنفر همیشگی ام به احساسات دخترانه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـــــــیه بــده.... امــا! بـه شـانـه های کســـی کــه اگــر خوابـتــــــــــ بـــــرد ،  ســـــرت را زمیـــــــن نگــــذارد.