بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ، اما برایت سخت دلتنگم ، در این مسلک که صورت های بی احساس بسوی قلب های ساده میتازند ، من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رااگرسنگ می فهمید فکری به حالم می کرد بی وجدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک وازه کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله می شکند بغضت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دلم که "شکسته" شد دلها را میشکنم گناهش پای دلی که دلم را شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب امدنت را هم نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گل با اولین باد پرپر میشود ، با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا میشود. این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت اس. و این بی وفایی از دوست نیست از روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من قد نمی دهد...!! به سفرت بگو کوتاه بیاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صحنه زیبایی؟؟ همه نیمکت های پارک دونفر بر روی آنها نشسته است... اما من..!!! بیخیال ما روی چمن دراز می کشیم... دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن بگذار دم در... بدجور شکسته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما... نگاه خندانت مرا شرمگین کرد، چه کسی بهتر از تو... ولی عجیب دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این داغ در تکرار مانده من و این عشق بیدار مانده ، مپرس از من چرا دلتنگ هستم دلم بین در و دیوار مانده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'ما که خودمان یک شاهنامه غصه داریم! گاهی نمیدانم غصه دیگران را هم خوردن همدردیست یا خود آزاری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی ب ساحل زد.. کمی آن طرف تر انسانی ب دریا!!!ا دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر امدن ندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ، اما برایت سخت دلتنگم ، در این مسلک که صورت های بی احساس بسوی قلب های ساده میتازند ، من اینجا در صف مرگ شقایق ها برای رنگ چشمان تو دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم رااگرسنگ می فهمید فکری به حالم می کرد بی وجدان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک وازه کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله می شکند بغضت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دلم که "شکسته" شد دلها را میشکنم گناهش پای دلی که دلم را شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب امدنت را هم نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گل با اولین باد پرپر میشود ، با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا میشود. این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت اس. و این بی وفایی از دوست نیست از روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من قد نمی دهد...!! به سفرت بگو کوتاه بیاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صحنه زیبایی؟؟ همه نیمکت های پارک دونفر بر روی آنها نشسته است... اما من..!!! بیخیال ما روی چمن دراز می کشیم... دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر راهت که میروی مرا هم جمع کن بگذار دم در... بدجور شکسته ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما... نگاه خندانت مرا شرمگین کرد، چه کسی بهتر از تو... ولی عجیب دلتنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و این داغ در تکرار مانده من و این عشق بیدار مانده ، مپرس از من چرا دلتنگ هستم دلم بین در و دیوار مانده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'ما که خودمان یک شاهنامه غصه داریم! گاهی نمیدانم غصه دیگران را هم خوردن همدردیست یا خود آزاری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگی برای خودکشی ب ساحل زد.. کمی آن طرف تر انسانی ب دریا!!!ا دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر امدن ندارد