بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی باشد... تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد...! کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشــــــــــــــــــک آنقدر که دنیــــــــــــــــــا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او حق داشت که روی حرف هایش نماند... بیچاره روی زمینی زندگی میکندکه خودش راهم دورمیزند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی وقتی دوهزار نفر آدم دارند گوش می کنند ... تو داری به ماه نگاه می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد شدم... ...تنم نلرزد ...بغضم نگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــگُــشتَت فَــقــط جــاے ے حَــلقــه داره،دِلـــت رودســـت بِ دَســت میــکنــــے  بــرا ےچــے؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاش امشب کسی سرزده ب خـــــــــانه دلم مهمان شود امشبـــــــــی ک دلم عجیب گرفتـــــــــه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه های ِ بالینی ِ تنهائی ... بالش ِ خیس است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد ! آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گذاشتن کسی که تنها کس او هستی تنها گناهی است که بخشیده نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پروانه که همیشه عشقش شمع بوده و آتیش نه عشق ای امروزی که یه نفر با هزار نفره و هر روز به یکی دل میبنده سلامتی امثال خودم که تنهان و نمیخوان با کسی باشن و تو تنهایی هاشون غوغایی برپاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـو چـی شـد ایـن جـدایـی بـیـنِ مـا فـاصـلـه انـداخـت ... بـاورم نـمـیـشـه قـلـبـم بـا یـه دنـیـا عـاشـقـی بـاخـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعی شومینه را دارم... میسوزم و تمام نمی شوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی زمانی دارد نفسمم که باشی دیربرسی. . من رفته ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی راه میرم سرم را پایین میگیرم که نکند دلم جایی گیر کند.یکبار دل دادم و دل کندم احساس پیری میکنم.دست از سرم بردار اینبار دل بکنم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خدا میداند "بهترین" در زندگی ات چگو نه معنا میشود.من آن بهترین را برایت آرزو میکنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی باشد... تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد...! کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشــــــــــــــــــک آنقدر که دنیــــــــــــــــــا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او حق داشت که روی حرف هایش نماند... بیچاره روی زمینی زندگی میکندکه خودش راهم دورمیزند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی وقتی دوهزار نفر آدم دارند گوش می کنند ... تو داری به ماه نگاه می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر باید بگذرد تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو رد شدم... ...تنم نلرزد ...بغضم نگیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــگُــشتَت فَــقــط جــاے ے حَــلقــه داره،دِلـــت رودســـت بِ دَســت میــکنــــے  بــرا ےچــے؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــاش امشب کسی سرزده ب خـــــــــانه دلم مهمان شود امشبـــــــــی ک دلم عجیب گرفتـــــــــه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نشانه های ِ بالینی ِ تنهائی ... بالش ِ خیس است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد ! آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گذاشتن کسی که تنها کس او هستی تنها گناهی است که بخشیده نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پروانه که همیشه عشقش شمع بوده و آتیش نه عشق ای امروزی که یه نفر با هزار نفره و هر روز به یکی دل میبنده سلامتی امثال خودم که تنهان و نمیخوان با کسی باشن و تو تنهایی هاشون غوغایی برپاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـو چـی شـد ایـن جـدایـی بـیـنِ مـا فـاصـلـه انـداخـت ... بـاورم نـمـیـشـه قـلـبـم بـا یـه دنـیـا عـاشـقـی بـاخـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعی شومینه را دارم... میسوزم و تمام نمی شوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی زمانی دارد نفسمم که باشی دیربرسی. . من رفته ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی راه میرم سرم را پایین میگیرم که نکند دلم جایی گیر کند.یکبار دل دادم و دل کندم احساس پیری میکنم.دست از سرم بردار اینبار دل بکنم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خدا میداند "بهترین" در زندگی ات چگو نه معنا میشود.من آن بهترین را برایت آرزو میکنم.