بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ازادیرا بکسانی که در جستجوی آن هستند می دهد. وبستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند. مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد. لاروشفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشیرو هوندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد. هانری دونومتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. باخ‌من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است . هالی تربون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اصیل اگر ذلیل بشود رذیل نمی شود . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ازادیرا بکسانی که در جستجوی آن هستند می دهد. وبستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند. مارلون براندو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اسکات پک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد. لاروشفوکو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشیرو هوندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد. هانری دونومتر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. باخ‌من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار . فلوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بدون تکامل اخلاقی خطرناک و نابود کننده است . هالی تربون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اصیل اگر ذلیل بشود رذیل نمی شود . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است . توسیدید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر می شویم عظمت آن ها بیشتر آشکار می گردد . لرد جوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی غش تر از پیش ار بوته ی آزمون بیرون آید . رومن رولان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی خردمند