بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفه ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان همه آلام و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهد. جرجی زیدان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است . راسل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری. بوذرجمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید. . ژول سیمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارات میدهدکه سرازخاک بیرون آورده باشد تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی . زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی. پاول ویلسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان ، عمل است. مارلو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفه ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان همه آلام و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهد. جرجی زیدان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است . راسل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری. بوذرجمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید. . ژول سیمون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارات میدهدکه سرازخاک بیرون آورده باشد تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی . زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی. پاول ویلسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان ، عمل است. مارلو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوس