بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان . بطلمیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد. ماکسول مالتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است. لافونتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگ 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان . بطلمیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد. ماکسول مالتز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است. لافونتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد. بوستر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگ