بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادها کریشنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست . اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. کارلایل

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادها کریشنان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست . اسمایلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان با عمل زندگی می کنند , نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. کارلایل