بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس غم بی مهری این مردم بی عار مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون کسیه که میتونه تو یه ثانیه با حرفاش حالتو عوض کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــیـــــا قــــــهـــــــر کــنــــیـــــــم بــــــــوســــــــه اشـــتـــ ـــے هـــــوس کــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لمس صدایت تارهای وجودم به لرزه درمی آیند.. ترانه ای بخوان.. آهنگت میشوم ..تا جهان را به رقص واداریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کـن! کار من نیست کـار خداست… دلـــــــم جایی میـان نفس هایت گیـر کرده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم ﮔـﻔـﺖ:ﺑـﮕـﻮ ﺿـﻤـﺎﯾـﺮ ﺭﺍ ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﻣــَﻦ ﻣـَﻦ ﻣـَﻦ ﻣــَﻦ ﻣَــﻦ ﻣــَﻦ ﮔـﻔـﺖ:ﻓــﻘـﻂ ﻣــﻦ ؟ ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﺑـﻘـﯿـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺍﻧـــﺪ. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت… بلند ترین تفسیر دوست داشت است! پس به سکوتم اعتــــماد کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب موهامو از ته باتیغ تراشیدم اخه جای نوازش دستاش خیلی اذیتم میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز عذاب میکشم… نکند نفرینم کرده ای؟؟ اگر تلخی روزهایم نفرین تو باشد نوش جانم… این تاوان شکستن قلب توست… حاضرم تاوان دهم هرروز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی . . . روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خود بگویید: تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت من هستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند هایی از توافقنامه هسته ای مشخص شد! بند اول توافقنامه چی میگه ؟ میگه توافق هسته ای باس ماس یعنی انرژی هسته ای کلا ماس ماس

گروه پیامک مذهبی / اس ام اس گوناگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس غم بی مهری این مردم بی عار مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه اون کسیه که میتونه تو یه ثانیه با حرفاش حالتو عوض کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــیـــــا قــــــهـــــــر کــنــــیـــــــم بــــــــوســــــــه اشـــتـــ ـــے هـــــوس کــــــردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لمس صدایت تارهای وجودم به لرزه درمی آیند.. ترانه ای بخوان.. آهنگت میشوم ..تا جهان را به رقص واداریم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کـن! کار من نیست کـار خداست… دلـــــــم جایی میـان نفس هایت گیـر کرده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم ﮔـﻔـﺖ:ﺑـﮕـﻮ ﺿـﻤـﺎﯾـﺮ ﺭﺍ ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﻣــَﻦ ﻣـَﻦ ﻣـَﻦ ﻣــَﻦ ﻣَــﻦ ﻣــَﻦ ﮔـﻔـﺖ:ﻓــﻘـﻂ ﻣــﻦ ؟ ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﺑـﻘـﯿـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺍﻧـــﺪ. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت… بلند ترین تفسیر دوست داشت است! پس به سکوتم اعتــــماد کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب موهامو از ته باتیغ تراشیدم اخه جای نوازش دستاش خیلی اذیتم میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز عذاب میکشم… نکند نفرینم کرده ای؟؟ اگر تلخی روزهایم نفرین تو باشد نوش جانم… این تاوان شکستن قلب توست… حاضرم تاوان دهم هرروز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس سوار شدم داشتم تابلوهای مغازه ها رو میخوندم! رسیدم ب این تابلو : ایستگاه دوپینگ ! کنجکاو شدم یکم پایین ترشو نگا کردم دیدم نوشته قلیون موجود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی . . . روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد نوشتــم که بیــا برگرد نوشتــم که بیــا دیگر زده ام به سیم آخر نامرد , نوشتــم که بیـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خود بگویید: تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت من هستم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند هایی از توافقنامه هسته ای مشخص شد! بند اول توافقنامه چی میگه ؟ میگه توافق هسته ای باس ماس یعنی انرژی هسته ای کلا ماس ماس