بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ایمانی را از قاصدک آموخته ام که یک عمر مطئمن است یک روز به باد می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابا آدمها به صورت تصادفی برخورد نمیکنیم هر کسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خشنودم وبه بوییدن یک بابونه من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لغت نامه ای نمی تواند معنی کند معنایی که تو تنها با بودنت به زندگی ام می دهی را بی تو من نفس میکشم در حالی که مرده ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گرمی که زیاده    آدم باید دلگرمی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خواب اصحاب کهف میخواهد در آغوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین ارزویم این است :هرگز باچشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم      فقط خواستم دستانت را بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمى شوم اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم    نه اینکه گره بگشایی    می بندم که رهایم نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گر به دفتر من نکته وفا خواندی ٬ من از کتاب غمت مبحث جفا خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر از تنهایی نترس  تو تنهایی وارد این دنیا شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری داشت نه روز نامه ای نه چمدانی عاشقش شدم      از کجا میدانستم که مسافر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بنویس معاشقه  نوشت :ماه گفتم :عین و شین و قافش کو؟ گفت :عشق حرف ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع خریدم رو جعبش نوشته بود: (بدون دود بدون بو) فقط شانس بیارم روشن شه نور هم داشته باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشهه اومده لبمو نیش زده پشها ها هم بیشور شدن!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ایمانی را از قاصدک آموخته ام که یک عمر مطئمن است یک روز به باد می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابا آدمها به صورت تصادفی برخورد نمیکنیم هر کسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خشنودم وبه بوییدن یک بابونه من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لغت نامه ای نمی تواند معنی کند معنایی که تو تنها با بودنت به زندگی ام می دهی را بی تو من نفس میکشم در حالی که مرده ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر گرمی که زیاده    آدم باید دلگرمی داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خواب اصحاب کهف میخواهد در آغوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین ارزویم این است :هرگز باچشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم      فقط خواستم دستانت را بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمى شوم اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم    نه اینکه گره بگشایی    می بندم که رهایم نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گر به دفتر من نکته وفا خواندی ٬ من از کتاب غمت مبحث جفا خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر از تنهایی نترس  تو تنهایی وارد این دنیا شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری داشت نه روز نامه ای نه چمدانی عاشقش شدم      از کجا میدانستم که مسافر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بنویس معاشقه  نوشت :ماه گفتم :عین و شین و قافش کو؟ گفت :عشق حرف ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع خریدم رو جعبش نوشته بود: (بدون دود بدون بو) فقط شانس بیارم روشن شه نور هم داشته باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشهه اومده لبمو نیش زده پشها ها هم بیشور شدن!!