بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئ، ئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئ، شنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئ، به لام هه رگیز، که س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه ر ده ته وی، ده ستی گه رمی دلم بگری یان پیکه نه... یان بؤم بگری...! ترجمه:گرمیخواهی دست گرم دلم رابگیری،یابرایم بخند...یابرایم گریه کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه مشه و باران،به سه ر زه وی ته منی گؤلدا ده باری، ئه مشه و ئیترباران ده ستی بی په رژینی؛خؤش ویستنه. خؤشان ومل وبسکی،شه وهه لده سوی، ئه مشه و، پیلؤی په نجه ره که ت ناکه یته وه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤگوتت من، ته ریده خاکی هه ندران، ئاواره ی ناوتاریکترین کووچه ی دنیام به لام ئه من،له خاک وشاروزیدی خؤم غه ریب غه ریب،ته نیای،تنیام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤده ریامی، به روانینی دووچاوی شینی بی بنت، به خاوینیت، به ئارامیت... ترجمه:تودریای منی،باآن دوچشم آبی عمیقت،باپاکیزگیت،باآرامشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤده ریامی، به شه پؤلی له نجه ولارت، به توره یی جاربه جارت، به شه نگه ژنیت، به سامیت... ترجمه:تودریای منی،باموج پرازنازوادایت،باناآرامی گاه به گاهت،به زیبای ورعنایی زنانه ات،با ابهتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرو خودم گفتم: سه ری ساله وه ره روخت بوینم/که شایهد بیت به مه رهه می دلی برینم. .ادامه دارد سال نو شده بیا روی ماهتو ببینم/ که شاید مرهمی باشه واسه دل زخمیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیرته که وتت په یمان ئه به ستم / که تا ماوم هه ر تو بی مه به ستم؟... ادامه دارد... یادته که گفتی عهد می بندم / که تا زنده ام فقط تو هدفم باشی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که هه ر خوم بووم به باعیث دلی هه ژارم/ به بی خو دل به چاوانی تو به ستم... ادامه دارد.. خودم باعث شدم دلم انقد درمونده بشه / الکی دل به چشمای تو باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...نه هاته وه ...نه هاته وه! که ی دلداره ئاواره که م! زامه کانی به فرمیسکم ئه شواته وه نه هاته وه... نه هاته وه. ترجمه:نیامد،نیامد،چه وقت دلدارآواره ام زخمهایم رابا اشکش میشورد! نیامد،نیامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت وه ک گوواله هه وریکی سپی به ئاسمانی تاریکی دلما راده بووری، ره گه کانم،یه ک یه ک له شه پؤلی گولاوی سه رشار ده بن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤ وه کو سروه ی به یانانی به هاری تؤ له له شما، گیانی سوکی نادیاری. بؤشه وی خؤشی ونه خؤشیم یادگاری. ره مزی ئینتیزاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی سامانی ئه وینه، ئازادی سامانی خاکه، تؤسامانی هه ر دووکیانی ئه ی ئاره زوو. ترجمه:جوانی دارایی زندگیست.آزادی دارایی خاک است.وتوداری هردو،ای آرزو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هایده ناو دلم تادونیا دونیاس، ارای قسمم شاهدم خداس، تقلانکه له دلم درناچید هایده خاطرم هرکوره بچید. ترجمه:دردلمی تادنیا هست،برای قسمم خداشاهداست،زوربیخودنزن ازدلم بیرون نمیروی،هرجابروی درخاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له‌ مردن زۆر ئه‌ترسم خۆزگه‌ مردن نه‌بوايه‌ چۆن دنيايه‌ك جێ بهێلم كة گولێكي وه‌ك تۆي تيايه‌ له‌به‌ر تۆ ئه‌ژيم ژينم خۆش ئه‌ويت ياخوا مه‌رگيشم پێش مه‌رگت كه‌وێ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له دلم پرسی بووا ره شپؤشی؟ له جیاتی شه راب هه رغه م ئه نؤشی وتی بؤ یارم من زؤر په رؤشم ئه وه ندم خؤش ده وی زیاترله خؤشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئ، ئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئ، شنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئ، به لام هه رگیز، که س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه ر ده ته وی، ده ستی گه رمی دلم بگری یان پیکه نه... یان بؤم بگری...! ترجمه:گرمیخواهی دست گرم دلم رابگیری،یابرایم بخند...یابرایم گریه کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه مشه و باران،به سه ر زه وی ته منی گؤلدا ده باری، ئه مشه و ئیترباران ده ستی بی په رژینی؛خؤش ویستنه. خؤشان ومل وبسکی،شه وهه لده سوی، ئه مشه و، پیلؤی په نجه ره که ت ناکه یته وه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤگوتت من، ته ریده خاکی هه ندران، ئاواره ی ناوتاریکترین کووچه ی دنیام به لام ئه من،له خاک وشاروزیدی خؤم غه ریب غه ریب،ته نیای،تنیام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤده ریامی، به روانینی دووچاوی شینی بی بنت، به خاوینیت، به ئارامیت... ترجمه:تودریای منی،باآن دوچشم آبی عمیقت،باپاکیزگیت،باآرامشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤده ریامی، به شه پؤلی له نجه ولارت، به توره یی جاربه جارت، به شه نگه ژنیت، به سامیت... ترجمه:تودریای منی،باموج پرازنازوادایت،باناآرامی گاه به گاهت،به زیبای ورعنایی زنانه ات،با ابهتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرو خودم گفتم: سه ری ساله وه ره روخت بوینم/که شایهد بیت به مه رهه می دلی برینم. .ادامه دارد سال نو شده بیا روی ماهتو ببینم/ که شاید مرهمی باشه واسه دل زخمیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیرته که وتت په یمان ئه به ستم / که تا ماوم هه ر تو بی مه به ستم؟... ادامه دارد... یادته که گفتی عهد می بندم / که تا زنده ام فقط تو هدفم باشی؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که هه ر خوم بووم به باعیث دلی هه ژارم/ به بی خو دل به چاوانی تو به ستم... ادامه دارد.. خودم باعث شدم دلم انقد درمونده بشه / الکی دل به چشمای تو باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...نه هاته وه ...نه هاته وه! که ی دلداره ئاواره که م! زامه کانی به فرمیسکم ئه شواته وه نه هاته وه... نه هاته وه. ترجمه:نیامد،نیامد،چه وقت دلدارآواره ام زخمهایم رابا اشکش میشورد! نیامد،نیامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت وه ک گوواله هه وریکی سپی به ئاسمانی تاریکی دلما راده بووری، ره گه کانم،یه ک یه ک له شه پؤلی گولاوی سه رشار ده بن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤ وه کو سروه ی به یانانی به هاری تؤ له له شما، گیانی سوکی نادیاری. بؤشه وی خؤشی ونه خؤشیم یادگاری. ره مزی ئینتیزاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی سامانی ئه وینه، ئازادی سامانی خاکه، تؤسامانی هه ر دووکیانی ئه ی ئاره زوو. ترجمه:جوانی دارایی زندگیست.آزادی دارایی خاک است.وتوداری هردو،ای آرزو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هایده ناو دلم تادونیا دونیاس، ارای قسمم شاهدم خداس، تقلانکه له دلم درناچید هایده خاطرم هرکوره بچید. ترجمه:دردلمی تادنیا هست،برای قسمم خداشاهداست،زوربیخودنزن ازدلم بیرون نمیروی،هرجابروی درخاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له‌ مردن زۆر ئه‌ترسم خۆزگه‌ مردن نه‌بوايه‌ چۆن دنيايه‌ك جێ بهێلم كة گولێكي وه‌ك تۆي تيايه‌ له‌به‌ر تۆ ئه‌ژيم ژينم خۆش ئه‌ويت ياخوا مه‌رگيشم پێش مه‌رگت كه‌وێ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له دلم پرسی بووا ره شپؤشی؟ له جیاتی شه راب هه رغه م ئه نؤشی وتی بؤ یارم من زؤر په رؤشم ئه وه ندم خؤش ده وی زیاترله خؤشم