بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولاتی بال و بؤفرین هیچ ئاسمانیک. ده ریایک عه شق و بؤ عاشقی هیچ ده رفه تیک. ده مه وی عاشقت بم؛ ئه ی ئه وکه سه ی فرین ده تخوازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له کیوی بیستونی عیشق دا فه رهادی به دبه ختم، وه لی شیرینه که م مه یلی دلی په رویزی کیسرا یه. ترجمه:درکوه بیستون عشق فرهادبدبختم.ولی شیرین من مایل به دل خسروپرویز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دوئه ستیره ن، هه مو شه وی زامه کانم ئه لاوینن، لیوی مندالیک ئاواره ن،برسی،برسی، له سه ر دوو سیوی کرمؤلی گؤناکانم دانیشتون چاوه کانت مانگن،خؤرن،ئه وینیکی بی سنورن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دوئه ستیره ن، هه مو شه وی له تاریکی خه یالمدا بریکه یان دی. دلی منیش،مندالیکی بیانو گیر، به لام چ بکه م،بالام کؤرته وهه رچی ئه که م، ده ست ناگاته ئاسمانی چاوه کانت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سته کانم وه ک قه ره چی له ولاتی قژی چه ند کچدا، خیلیان هه لدا، هه تاولاتی قژی تؤ،پیری کردن و هیزی کؤچ کردنیان نه ما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم وابوو،بتکه م به چه پکه نیرگزی، بؤ سه رمیزم. له سه رمای زستانا گه رمت کاته وه ئامیزم. ترجمه:نیازم بود،دسته نرگسی باشی برسرمیزم.درسرمای زمستان گرمت کند آغوشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مردم من ئه گه رئه مجاره بی تؤ نه چم شه رته هه تا ئه وخواره بی تؤ بیناییم کویره هه لنایه به رووی که س مؤژه م یه ک یه ک ئه لیی بزماره بی تؤ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قه زات له گیانم پلاومال قه یخا، که ره ی به رمشکه بریش ناودوخوا، قه زات له گیانم هیلکه ی خؤمانی زه ردینه ی دلمی جاپیی نازانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به یتیمان زلزله کاکی: من وئه ستیره کان نووستو هه موو چاویان له خه و دایه، منال ئه گری وله شیوه ندا ئه لین کوابابه بؤ نایه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه گری بو که سی که ناگریی بوت بگری بو که سی وه فای هه بی بوت معنی: گریه نکن برای کسی که برات گریه نمیکنه! گریه رو برای کسی بکن که برات وفا داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحري غم شپولي نيه شوي جدايي بياني نيه خوش ويستي توش کوتايي نيه... ترجمه:دریای غم موجی ندارد/شب جدایی فردایی ندارد/دوست داشتن تو پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له گره وچله ی هاوینی ئه م شاره دا هیچ ئاگری گیانم گه رم ناکاته وه... بؤیه هه مووساتی کلپه ی هه ناسه ی شه وانی دووریت تیکه ل هه ناسه ی خؤم ئه که م.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نهاتؤبووی مانای ژیانت فیرکردم بؤیه گیانه، خؤشم ئه ویی، له چاوه کانما، په یکه رت بؤئه تاشم. ترجمه:تنها توبودی که معنای زندگی رابه من فهماندی.واسه همینه که دوست دارم.ودرچشمانم مجسمه ات رامیتراشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو زاهید که دل ناده م به وعده ی پووچ و ئه فسانه نیشانه ی سه فو هتی دل که ی به ریش و خه رقه پوشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رکی چاوی گه ر ببینی عابیدی خه ولو هت نشین دیته جونبوش ئه و به جوببه و خه رقه یی په شمینه وه سحری غه مز هی وره ده گیری زاهید و عالم له ری ئ هم به کولی عیلمه و ه زاهید به باری دینه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وسوو رای که ملابی لابیره زالامبارو چیه چیه ثیسومیا ترجمه: ای که مرا وسوسه کرد لا مروت چی میخوای دیگه از من؟ لایک نکنین کار دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولاتی بال و بؤفرین هیچ ئاسمانیک. ده ریایک عه شق و بؤ عاشقی هیچ ده رفه تیک. ده مه وی عاشقت بم؛ ئه ی ئه وکه سه ی فرین ده تخوازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له کیوی بیستونی عیشق دا فه رهادی به دبه ختم، وه لی شیرینه که م مه یلی دلی په رویزی کیسرا یه. ترجمه:درکوه بیستون عشق فرهادبدبختم.ولی شیرین من مایل به دل خسروپرویز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دوئه ستیره ن، هه مو شه وی زامه کانم ئه لاوینن، لیوی مندالیک ئاواره ن،برسی،برسی، له سه ر دوو سیوی کرمؤلی گؤناکانم دانیشتون چاوه کانت مانگن،خؤرن،ئه وینیکی بی سنورن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دوئه ستیره ن، هه مو شه وی له تاریکی خه یالمدا بریکه یان دی. دلی منیش،مندالیکی بیانو گیر، به لام چ بکه م،بالام کؤرته وهه رچی ئه که م، ده ست ناگاته ئاسمانی چاوه کانت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سته کانم وه ک قه ره چی له ولاتی قژی چه ند کچدا، خیلیان هه لدا، هه تاولاتی قژی تؤ،پیری کردن و هیزی کؤچ کردنیان نه ما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم وابوو،بتکه م به چه پکه نیرگزی، بؤ سه رمیزم. له سه رمای زستانا گه رمت کاته وه ئامیزم. ترجمه:نیازم بود،دسته نرگسی باشی برسرمیزم.درسرمای زمستان گرمت کند آغوشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مردم من ئه گه رئه مجاره بی تؤ نه چم شه رته هه تا ئه وخواره بی تؤ بیناییم کویره هه لنایه به رووی که س مؤژه م یه ک یه ک ئه لیی بزماره بی تؤ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قه زات له گیانم پلاومال قه یخا، که ره ی به رمشکه بریش ناودوخوا، قه زات له گیانم هیلکه ی خؤمانی زه ردینه ی دلمی جاپیی نازانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به یتیمان زلزله کاکی: من وئه ستیره کان نووستو هه موو چاویان له خه و دایه، منال ئه گری وله شیوه ندا ئه لین کوابابه بؤ نایه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه گری بو که سی که ناگریی بوت بگری بو که سی وه فای هه بی بوت معنی: گریه نکن برای کسی که برات گریه نمیکنه! گریه رو برای کسی بکن که برات وفا داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحري غم شپولي نيه شوي جدايي بياني نيه خوش ويستي توش کوتايي نيه... ترجمه:دریای غم موجی ندارد/شب جدایی فردایی ندارد/دوست داشتن تو پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له گره وچله ی هاوینی ئه م شاره دا هیچ ئاگری گیانم گه رم ناکاته وه... بؤیه هه مووساتی کلپه ی هه ناسه ی شه وانی دووریت تیکه ل هه ناسه ی خؤم ئه که م.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نهاتؤبووی مانای ژیانت فیرکردم بؤیه گیانه، خؤشم ئه ویی، له چاوه کانما، په یکه رت بؤئه تاشم. ترجمه:تنها توبودی که معنای زندگی رابه من فهماندی.واسه همینه که دوست دارم.ودرچشمانم مجسمه ات رامیتراشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو زاهید که دل ناده م به وعده ی پووچ و ئه فسانه نیشانه ی سه فو هتی دل که ی به ریش و خه رقه پوشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رکی چاوی گه ر ببینی عابیدی خه ولو هت نشین دیته جونبوش ئه و به جوببه و خه رقه یی په شمینه وه سحری غه مز هی وره ده گیری زاهید و عالم له ری ئ هم به کولی عیلمه و ه زاهید به باری دینه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وسوو رای که ملابی لابیره زالامبارو چیه چیه ثیسومیا ترجمه: ای که مرا وسوسه کرد لا مروت چی میخوای دیگه از من؟ لایک نکنین کار دارم