بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی:بیرم له سه‌رداخه! وتم:ئه‌وه بیرت له سه‌رم چوو… …خۆله دڵ داخه! ترجمه:گفت:خیالم راازسرت بینداز! گفتم:خب فرض که خیالت ازسرم رفت… …دردل به مانندداغی همیشگی باقیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه رت مه نی به سینگمه وه با هینده بونی تو نه گرم زور ده ترسم که لیم دوور بی به بی ئه و بونه ی تو بمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاوریکه م هه موو که سم له لای راستم داناوه ته نیا تو له لای چه پیت! ئه زانی بو؟ چونکه تو دلی منی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدنم را هم دوس دارم اگر دلیلش چشم انتظاری برای تو باشد **** پیر بوونیشم خوش ئه وی گه ر به هوی چاوه روانی تووه بیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بو همو ئه و که سانی که ئه لین ناتوانین نویژ بکه ین چونکه گوناهمان زوره  وه ک ئه وه وایه بلین: ناتوانین خومان بشوین چونکه زور چلکنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی عاشق زنی شوی لازمه خیلی چیز هارو یاد بگیری اول مردانگی و آخر مردانگی **** ئه گر ئه ته ویت ئاشقی ئافره تیک بیت  پیویسته زور شت فیر بیت یه که م پیاوه تی و ئاخیر پیاوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه میشه ئه بیت به مردن رازی بین چونکه یه ک جاره به لام بینینی هه ندی روداوی ژیان هه ر جاره و مردنیکه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همین بهت میگم نفسم چون مطمئنم بدون تو نمیتونم زنده بمونم **** بویه پیت ئه لیم هه ناسه چونکه دلنیام که ناتوانم بی تو بژیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم سیاه جاان من تو با چشمانت هم دلخوشم میکنی هم دیوانه و سرگردانم میکنی **** چاوه ره ش گییییان تو هه م دل خوشم ئه که ی هه م سه ر گه رندانم ئه کی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم دوری اینجوری عاشقت شدم اگر نزدیکم بودی چی میشدم؟! **** لیم دووری ئاشقتم.. ئه بی لیم نزدیک بیت چیت بم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه ترسه ... عاشقبه عاشق بوون ترسی ناوی ئه و په ره که ی شیت ده بیت شیتیش بو خوی دنیایه که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیلانه ی تو دلی منه هه ر دییته وه چه ن دور بفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ناسکم ده نوسم خوشم ده ویی مه لی دووباره یه له وانه یه روژیک نه بم که دووباره ی که مه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئافرەتی تیگەیشتوو گەنجینەیەکی گرانبەهایە بۆ پیاو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و چاره نووسه ی که خوای گه وره بوی داناویت چند با ئازاریش بیت ئه وه دلنیابه که له ناویدا ره حمه تیکی گه وره ی تیدایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عه شق برینکه نه ده هیلی بژی نه ده هیلی بمری!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی:بیرم له سه‌رداخه! وتم:ئه‌وه بیرت له سه‌رم چوو… …خۆله دڵ داخه! ترجمه:گفت:خیالم راازسرت بینداز! گفتم:خب فرض که خیالت ازسرم رفت… …دردل به مانندداغی همیشگی باقیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه رت مه نی به سینگمه وه با هینده بونی تو نه گرم زور ده ترسم که لیم دوور بی به بی ئه و بونه ی تو بمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاوریکه م هه موو که سم له لای راستم داناوه ته نیا تو له لای چه پیت! ئه زانی بو؟ چونکه تو دلی منی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر شدنم را هم دوس دارم اگر دلیلش چشم انتظاری برای تو باشد **** پیر بوونیشم خوش ئه وی گه ر به هوی چاوه روانی تووه بیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بو همو ئه و که سانی که ئه لین ناتوانین نویژ بکه ین چونکه گوناهمان زوره  وه ک ئه وه وایه بلین: ناتوانین خومان بشوین چونکه زور چلکنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی عاشق زنی شوی لازمه خیلی چیز هارو یاد بگیری اول مردانگی و آخر مردانگی **** ئه گر ئه ته ویت ئاشقی ئافره تیک بیت  پیویسته زور شت فیر بیت یه که م پیاوه تی و ئاخیر پیاوتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه میشه ئه بیت به مردن رازی بین چونکه یه ک جاره به لام بینینی هه ندی روداوی ژیان هه ر جاره و مردنیکه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همین بهت میگم نفسم چون مطمئنم بدون تو نمیتونم زنده بمونم **** بویه پیت ئه لیم هه ناسه چونکه دلنیام که ناتوانم بی تو بژیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم سیاه جاان من تو با چشمانت هم دلخوشم میکنی هم دیوانه و سرگردانم میکنی **** چاوه ره ش گییییان تو هه م دل خوشم ئه که ی هه م سه ر گه رندانم ئه کی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم دوری اینجوری عاشقت شدم اگر نزدیکم بودی چی میشدم؟! **** لیم دووری ئاشقتم.. ئه بی لیم نزدیک بیت چیت بم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه ترسه ... عاشقبه عاشق بوون ترسی ناوی ئه و په ره که ی شیت ده بیت شیتیش بو خوی دنیایه که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیلانه ی تو دلی منه هه ر دییته وه چه ن دور بفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ناسکم ده نوسم خوشم ده ویی مه لی دووباره یه له وانه یه روژیک نه بم که دووباره ی که مه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئافرەتی تیگەیشتوو گەنجینەیەکی گرانبەهایە بۆ پیاو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و چاره نووسه ی که خوای گه وره بوی داناویت چند با ئازاریش بیت ئه وه دلنیابه که له ناویدا ره حمه تیکی گه وره ی تیدایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عه شق برینکه نه ده هیلی بژی نه ده هیلی بمری!