بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم  به ڵام ده نگی خه نده ت  ئه بزوێنێ  دڵی سڕم  هیچ می دانی  هر چند که ناپیدایی  اما دل شکسته ام می گوید  می آید صدایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره  جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت ، جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخي بةهةشتم ، روخساري تؤية ضاوم تامــةزرؤي ديداري تؤية يـادي ثيرؤزت هـةر لـة دپـماية تا أؤذي دوايـي کـؤتايي ناية 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـص تؤ هـةناوم باخي بـص‌ئاوة طوپـي ئـاواتم سيس و ذاکـاوة ضاوم لـة أصذنةي بةزةيي تؤية بةسيةتي خةزان وادةي ضرؤية 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضؤن نةطرييم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم بؤ تةوافي أؤذي رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو  چگونه نگريم مني که روز و شبم را بازنمي‌شناسم بهر طواف خورشيد روي توست که شب سرگردان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خةرمةني ذينم بة بادا ضوو بة دةس هيجراني تؤ من دةسووتصم و شةميش بؤ حاپي من طريانة شةو  خرمن هستي‌ام را هجران تو به دست باد سپرد من مي‌سوزم و شمع نيز بر حالم مي‌گريد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شةوقي أوويي تؤية رووناکي دپي سةوداسةرم بؤ تريفةي ماهي أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو  شوق ديدار روي تو روشني‌بخش دل سودايي من‌است بي‌ فروغ ماه رويت، جلوه و جلايي ندارد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ر باخی گولی وهک توی تیا بیت هه رگیز ئه وباخه خه زانی نابیت  اگر هر باغی گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و کاتانه ی بیرت ده که م پرپر ئه بم له گریانه به لام به جگه له ته نیایی نایه لم که س په ی بزانه اه ئه مشه و تکام له چاوم کرد ئیتر هه نده بوت نه روانه دلیشم رازی کردووا شه وان نه گریوو نه له کوانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوت جوانه  گوپت پانه  ماچت ناکه م رمضانه  هه لی اگرم بو جه ژنانه ...  چشمت خوشکله  لوپت تپله  بوست نمیکنم چون رمضونه  میزارمش واسه عیدونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دو کوتر بون  هرچه ندم کرد  مالی نه بون  دایان  له شه قه ی بال  له مه به ستم حالی نه بون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له و روژه توم دیوه په ریشانه دلی من  شه یدا زه ده وو به سه رو سامانه دلی من  از روزی که رخسار تورا دیده ام  دل دریایی من طوفانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنی غمگین،چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز  غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازانم چؤن باست بكم تاكؤ دلت باور بكات شيعر نيه بوت بنوسم تاكو وه سفي جوانيت بكات خوشم ئه وي هه تا ئه مرم لعنت له وه ي درو ئه كات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه تادل ده كه وئ  له ترپه و ليدان  قه تره يه خوينم  تا مابئ له گيان  هه تاهه ناسه م  بكاهاتوچو  قه ت له بير ناچيت  خوشه ويستي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانه دوریکه م قه ت مه گره له دل / بولبول عاشث بیتناتوری له گول چونکه بولبولیش ئاواتی گوله منیش یاذی تو هه ر له ناو دله!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم  به ڵام ده نگی خه نده ت  ئه بزوێنێ  دڵی سڕم  هیچ می دانی  هر چند که ناپیدایی  اما دل شکسته ام می گوید  می آید صدایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره  جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت ، جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخي بةهةشتم ، روخساري تؤية ضاوم تامــةزرؤي ديداري تؤية يـادي ثيرؤزت هـةر لـة دپـماية تا أؤذي دوايـي کـؤتايي ناية 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـص تؤ هـةناوم باخي بـص‌ئاوة طوپـي ئـاواتم سيس و ذاکـاوة ضاوم لـة أصذنةي بةزةيي تؤية بةسيةتي خةزان وادةي ضرؤية 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضؤن نةطرييم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم بؤ تةوافي أؤذي رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو  چگونه نگريم مني که روز و شبم را بازنمي‌شناسم بهر طواف خورشيد روي توست که شب سرگردان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خةرمةني ذينم بة بادا ضوو بة دةس هيجراني تؤ من دةسووتصم و شةميش بؤ حاپي من طريانة شةو  خرمن هستي‌ام را هجران تو به دست باد سپرد من مي‌سوزم و شمع نيز بر حالم مي‌گريد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شةوقي أوويي تؤية رووناکي دپي سةوداسةرم بؤ تريفةي ماهي أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو  شوق ديدار روي تو روشني‌بخش دل سودايي من‌است بي‌ فروغ ماه رويت، جلوه و جلايي ندارد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ر باخی گولی وهک توی تیا بیت هه رگیز ئه وباخه خه زانی نابیت  اگر هر باغی گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و کاتانه ی بیرت ده که م پرپر ئه بم له گریانه به لام به جگه له ته نیایی نایه لم که س په ی بزانه اه ئه مشه و تکام له چاوم کرد ئیتر هه نده بوت نه روانه دلیشم رازی کردووا شه وان نه گریوو نه له کوانه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوت جوانه  گوپت پانه  ماچت ناکه م رمضانه  هه لی اگرم بو جه ژنانه ...  چشمت خوشکله  لوپت تپله  بوست نمیکنم چون رمضونه  میزارمش واسه عیدونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوه کانت دو کوتر بون  هرچه ندم کرد  مالی نه بون  دایان  له شه قه ی بال  له مه به ستم حالی نه بون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له و روژه توم دیوه په ریشانه دلی من  شه یدا زه ده وو به سه رو سامانه دلی من  از روزی که رخسار تورا دیده ام  دل دریایی من طوفانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنی غمگین،چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز  غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازانم چؤن باست بكم تاكؤ دلت باور بكات شيعر نيه بوت بنوسم تاكو وه سفي جوانيت بكات خوشم ئه وي هه تا ئه مرم لعنت له وه ي درو ئه كات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه تادل ده كه وئ  له ترپه و ليدان  قه تره يه خوينم  تا مابئ له گيان  هه تاهه ناسه م  بكاهاتوچو  قه ت له بير ناچيت  خوشه ويستي تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانه دوریکه م قه ت مه گره له دل / بولبول عاشث بیتناتوری له گول چونکه بولبولیش ئاواتی گوله منیش یاذی تو هه ر له ناو دله!!!