بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چی میشد اگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چي مي شد اگه... و چي مي شه اگه ما از اين مطالب به سادگي عبور نمي كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا خواسته هايمان را بي پاسخ مي گذاشت  چون فراموشش كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمي داد  چون ديروز به دستوراتش خوب عمل نكرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا در خا نه اش را مي بست چون ما در قلبهاي خود را بسته ايم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا فردا كتاب مقدسش را از ما مي گرفت چرا كه امروز فرصت نكرديم آنرا بخوانيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دريغ مي كرد چرا كه ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه  هرگز شكو فا شدن گلي را نمي ديديم چرا كه وقتي خدا بارون فرستاده بود گله كرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا كه امروز قادر به دركش نبوديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه  خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد چون امروز اطاعتش نكرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده  چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند ندارم کن اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از پاداش ، معافم کن از بخشش ، نا امیدم کن از بهشت، مایوسم کن تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چی میشد اگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چي مي شد اگه... و چي مي شه اگه ما از اين مطالب به سادگي عبور نمي كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا خواسته هايمان را بي پاسخ مي گذاشت  چون فراموشش كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمي داد  چون ديروز به دستوراتش خوب عمل نكرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا در خا نه اش را مي بست چون ما در قلبهاي خود را بسته ايم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا فردا كتاب مقدسش را از ما مي گرفت چرا كه امروز فرصت نكرديم آنرا بخوانيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دريغ مي كرد چرا كه ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ كرديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه  هرگز شكو فا شدن گلي را نمي ديديم چرا كه وقتي خدا بارون فرستاده بود گله كرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا كه امروز قادر به دركش نبوديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه  خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد چون امروز اطاعتش نكرديم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده  چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا اگر داشتن ، ذلیل داشتنم می کند ندارم کن اگر کاشتن ، اسیر چیدنم می کند بیکارم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از پاداش ، معافم کن از بخشش ، نا امیدم کن از بهشت، مایوسم کن تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را ارزان نفروشیم ما تکه ای از روح خدا را در خود داریم درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند قیمت = خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد