بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز برق چشم رنگینت دلم را برده ای نم نم! از آن گیسوی مشکینت غم از دل برده ای کم کم منم آن عاشقی که دلبرم بودی تو ای رعنا! بدان ای دلبر قد سرو شدم از عشق تو خم خم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. آنکه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بال و پر عمر به رنگ هوس است از اوج سرازیر شدن یک نفس است آن لحظه که بال زندگی می شکند در چشم پرنده آسمان هم قفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم چشم مارا پشت گوش انداختند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم تو ریخته بر هم، من معمولی را نازنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان کدام لبخند خواهی شد! تو که چشم تمام گریه ها بودی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند برایم که میخندی چشم هایت که هیچ, آسمان هم زیبا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان در چشم هیچ انسانی پیدا نیست و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو عزیز فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم نازنین…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز برق چشم رنگینت دلم را برده ای نم نم! از آن گیسوی مشکینت غم از دل برده ای کم کم منم آن عاشقی که دلبرم بودی تو ای رعنا! بدان ای دلبر قد سرو شدم از عشق تو خم خم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. آنکه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بال و پر عمر به رنگ هوس است از اوج سرازیر شدن یک نفس است آن لحظه که بال زندگی می شکند در چشم پرنده آسمان هم قفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم چشم مارا پشت گوش انداختند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم تو ریخته بر هم، من معمولی را نازنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان کدام لبخند خواهی شد! تو که چشم تمام گریه ها بودی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند برایم که میخندی چشم هایت که هیچ, آسمان هم زیبا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان در چشم هیچ انسانی پیدا نیست و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو عزیز فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم نازنین…