بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گارسون کمی شکر  و تو لبخند می زنی حالم به هم می خورد از طنزهای تلخ گفتم هوا چه گرم و سر حرف باز شد گفتی هزار لعنت بر این هوای تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته بحثی ممنوع در ذهن احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده … نه !  نه … هوای من سرد شده … حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند … گرمای وجودت را می خواهم … چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش … تا از دهان نیفتاده … بنوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که از پاییز بد می گن نرفتن تو حیاط خلوت بشینن یه فنجون نسکافه بخورن که بفهمن پاییز یعنی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره ، تلخ ، اما آرام بخش و اعتیاد آور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو پاییز قهوه سیگار اکنون کنارم هست پاییز قهوه سیگار اما تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی صندلی همیشگی می نشینم و سفارش میدم : دو فنجون قهوه هنوز هم با این که نیستی ولی برات سفارش میدم… خودت نیستی خیالت که هست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت خسته ام دوباره باورم میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصرانه ای به طعم همین واژه های تلخ من  تو ، غروب ، کافه و لبخندهای تلخ تف می کنی تو شعر مرا روی میز و بعد می ریزد از دهان تو این قطره های تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گارسون کمی شکر  و تو لبخند می زنی حالم به هم می خورد از طنزهای تلخ گفتم هوا چه گرم و سر حرف باز شد گفتی هزار لعنت بر این هوای تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته بحثی ممنوع در ذهن احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده … نه !  نه … هوای من سرد شده … حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند … گرمای وجودت را می خواهم … چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش … تا از دهان نیفتاده … بنوش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که از پاییز بد می گن نرفتن تو حیاط خلوت بشینن یه فنجون نسکافه بخورن که بفهمن پاییز یعنی چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره ، تلخ ، اما آرام بخش و اعتیاد آور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو پاییز قهوه سیگار اکنون کنارم هست پاییز قهوه سیگار اما تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی صندلی همیشگی می نشینم و سفارش میدم : دو فنجون قهوه هنوز هم با این که نیستی ولی برات سفارش میدم… خودت نیستی خیالت که هست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت خسته ام دوباره باورم میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصرانه ای به طعم همین واژه های تلخ من  تو ، غروب ، کافه و لبخندهای تلخ تف می کنی تو شعر مرا روی میز و بعد می ریزد از دهان تو این قطره های تلخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد …