بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پند آموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارات می دهد که سرازخاک بیرون آورده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز هنگامی گرامی شود که کمیاب گردد مگر دانش زمانی بهایش بالا گیرد که بسیار شود باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمصم به عمل شدید باید در های تردید را کاملا مسدود سازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست کار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید پوزش می خوا هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر یعنی در خیابان آشغال بریزیم و از تمیزی خیابونای اروپا تعریف کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است . (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . . (حکیم بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . . (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . . حکیم ارد بزرگ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پند آموز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارات می دهد که سرازخاک بیرون آورده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز هنگامی گرامی شود که کمیاب گردد مگر دانش زمانی بهایش بالا گیرد که بسیار شود باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمصم به عمل شدید باید در های تردید را کاملا مسدود سازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست کار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید پوزش می خوا هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر یعنی در خیابان آشغال بریزیم و از تمیزی خیابونای اروپا تعریف کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگی ، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است . (مارک تواین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید . . . (حکیم بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است . . . (مولیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . . . حکیم ارد بزرگ