بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پشت ماشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیرتم ولی آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پایینی پرنده سر بالایی شرمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوردم مرغ و پلو آخر شدم مارکوپولو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد شد نشد نشد ب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفتن که نشد مردی عشق است که برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز جوان به حادثه ای زود پیر می شود گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق نه خورشید زیرا هر دو غروب می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پشت ماشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیرتم ولی آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پایینی پرنده سر بالایی شرمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوردم مرغ و پلو آخر شدم مارکوپولو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد شد نشد نشد ب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفتن که نشد مردی عشق است که برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز جوان به حادثه ای زود پیر می شود گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق نه خورشید زیرا هر دو غروب می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم