بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پشت ماشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نگیر اینم می گذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم باش دخترم بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ای خوش آن شمعی که روشن می کند ویرانه ای را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردم که از یادم بری دیدم نمی شه آخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نشوئید سردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوپن آب اعلام شد من خیلی چرکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا مرا بشوئید دفعه بعد خواهشی در کار نیست می کنمتون تو دره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بی انتظار مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای اگر از پس امروز بود فردایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر اشک مادر پاتو از رو گاز بردار برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمون کبود واسه همه بود واسه ما نبود؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پشت ماشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نگیر اینم می گذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرم باش دخترم بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ای خوش آن شمعی که روشن می کند ویرانه ای را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر کردم که از یادم بری دیدم نمی شه آخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نشوئید سردم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوپن آب اعلام شد من خیلی چرکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا مرا بشوئید دفعه بعد خواهشی در کار نیست می کنمتون تو دره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بی انتظار مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای اگر از پس امروز بود فردایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر اشک مادر پاتو از رو گاز بردار برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آسمون کبود واسه همه بود واسه ما نبود؟