بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست نامردی چرا؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی زندکی چیکار کردی بامن تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من!! اینو بدون که تو ته ش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت. قید مردی را بزن. هر کجا خواهی برو با هر که خواهی یار باش. این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه می دانی؟شایداو که رفتنش را نامردی خواندی از ترس وابستگی رفته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست بد کرد نامردی کرد! ولی به سلامتیش! شاید خواسته با رفتنش ثابت کنه عاشقمه ! ولی کاش با موندنش مردونگیشو بهم ثابت میکرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم که جانا نامردی که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که هیچ وقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عمرم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است! وگر عمرم به ناکامی سرآید! تو را دارم که مرگم زندگانی ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سردمیخواهد میان قحطی مرحم دلی هم دردمیخواهد مگر یادت نمی آید در آغاز محبتها.؟ شبی گفتم دره گوشت! رفاقت مرد میخواهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن تا هر نامردی منت دست زخمیشو به رخت نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقد که مردم را دوست بداری آنان نیزبه همان نسبت به تو ابراز علاقه میکنند اما اگر معنی ابراز علاقه نامردی و خیانت باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی ات را با شکستن دل دختری ک دیوانه ی توست ثابت نکن مردانگی ات را زمانی میتوانی نشان دهی ک دختری با تمام تنهایی اش ب تو تکیه کرده باشد وبا تکیه به قدرت تو در این دنیای پراز نامردی قدم برمیدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع نامردی اینه که ببینی یه نفر داره درد می کشه و بدونی که تنها درمون دردش تویی اما به روی خودت نیاری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی ات را با شکستن دل دختری ک دیوانه ی توست ثابت نکن مردانگی ات را زمانی میتوانی نشان دهی ک دختری با تمام تنهایی اش ب تو تکیه کرده باشد وبا تکیه به قدرت تو در این دنیای پراز نامردی قدم برمیدارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه کن اسمشان مرد است من اگر زمین خوردم از نامردی همین مردان بود زمین مرد بود که مرا بلند کرد خودت را زمین بزن اما دست مردان اینجا را نگیر…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست نامردی چرا؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی زندکی چیکار کردی بامن تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من!! اینو بدون که تو ته ش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته نامردی یعنی اینکه اسم هوس بازیاتو بذاری حق انتخاب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت. قید مردی را بزن. هر کجا خواهی برو با هر که خواهی یار باش. این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه می دانی؟شایداو که رفتنش را نامردی خواندی از ترس وابستگی رفته…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست بد کرد نامردی کرد! ولی به سلامتیش! شاید خواسته با رفتنش ثابت کنه عاشقمه ! ولی کاش با موندنش مردونگیشو بهم ثابت میکرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم که جانا نامردی که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که هیچ وقت سختی مرد بودن رو با راحتی نامردی عوض نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عمرم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی است! وگر عمرم به ناکامی سرآید! تو را دارم که مرگم زندگانی ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سردمیخواهد میان قحطی مرحم دلی هم دردمیخواهد مگر یادت نمی آید در آغاز محبتها.؟ شبی گفتم دره گوشت! رفاقت مرد میخواهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت شکست خودت شکسته هاشو جمع کن تا هر نامردی منت دست زخمیشو به رخت نکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقد که مردم را دوست بداری آنان نیزبه همان نسبت به تو ابراز علاقه میکنند اما اگر معنی ابراز علاقه نامردی و خیانت باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی ات را با شکستن دل دختری ک دیوانه ی توست ثابت نکن مردانگی ات را زمانی میتوانی نشان دهی ک دختری با تمام تنهایی اش ب تو تکیه کرده باشد وبا تکیه به قدرت تو در این دنیای پراز نامردی قدم برمیدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع نامردی اینه که ببینی یه نفر داره درد می کشه و بدونی که تنها درمون دردش تویی اما به روی خودت نیاری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی ات را با شکستن دل دختری ک دیوانه ی توست ثابت نکن مردانگی ات را زمانی میتوانی نشان دهی ک دختری با تمام تنهایی اش ب تو تکیه کرده باشد وبا تکیه به قدرت تو در این دنیای پراز نامردی قدم برمیدارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه کن اسمشان مرد است من اگر زمین خوردم از نامردی همین مردان بود زمین مرد بود که مرا بلند کرد خودت را زمین بزن اما دست مردان اینجا را نگیر…